Rename `chinese-cns11643-1' to `=cns11643-1'.
authortomo <tomo>
Wed, 30 Apr 2003 06:02:08 +0000 (06:02 +0000)
committertomo <tomo>
Wed, 30 Apr 2003 06:02:08 +0000 (06:02 +0000)
233 files changed:
lisp/utf-2000/Ideograph-R001-One.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R002-Line.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R003-Dot.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R004-Slash.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R005-Second.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R006-Hook.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R007-Two.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R008-Lid.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R009-Man.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R010-Legs.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R011-Enter.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R012-Eight.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R013-Down-Box.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R014-Cover.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R015-Ice.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R016-Table.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R017-Open-Box.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R018-Knife.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R019-Power.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R020-Wrap.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R021-Spoon.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R022-Right-Open-Box.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R023-Hiding-Enclosure.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R024-Ten.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R025-Divination.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R026-Seal.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R027-Cliff.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R028-Private.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R029-Again.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R030-Mouth.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R031-Enclosure.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R032-Earth.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R033-Scholar.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R035-Go-Slowly.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R036-Evening.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R037-Big.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R038-Woman.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R039-Child.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R040-Roof.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R041-Inch.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R042-Small.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R043-Lame.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R044-Corpse.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R045-Sprout.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R046-Mountain.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R047-River.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R048-Work.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R049-Oneself.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R050-Turban.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R051-Dry.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R052-Short-Thread.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R053-Dotted-Cliff.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R054-Long-Stride.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R055-Two-Hands.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R056-Shoot.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R057-Bow.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R058-Snout.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R059-Bristle.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R060-Step.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R061-Heart.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R062-Halberd.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R063-Door.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R064-Hand.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R065-Branch.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R066-Rap.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R067-Script.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R068-Dipper.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R069-Axe.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R070-Square.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R071-Not.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R072-Sun.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R073-Say.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R074-Moon.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R075-Tree.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R076-Lack.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R077-Stop.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R078-Death.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R079-Weapon.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R080-Do-Not.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R081-Compare.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R082-Fur.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R083-Clan.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R084-Steam.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R085-Water.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R086-Fire.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R087-Claw.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R088-Father.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R089-Double-X.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R090-Half-Tree-Trunk.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R091-Slice.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R092-Fang.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R093-Cow.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R094-Dog.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R095-Profound.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R096-Jade.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R097-Melon.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R098-Tile.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R099-Sweet.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R100-Life.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R101-Use.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R102-Field.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R103-Bolt-Of-Cloth.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R104-Sickness.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R105-Dotted-Tent.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R106-White.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R107-Skin.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R108-Dish.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R109-Eye.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R110-Spear.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R111-Arrow.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R112-Stone.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R113-Spirit.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R114-Track.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R115-Grain.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R116-Cave.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R117-Stand.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R118-Bamboo.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R119-Rice.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R120-Silk.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R121-Jar.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R122-Net.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R123-Sheep.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R124-Feather.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R125-Old.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R126-And.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R127-Plow.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R128-Ear.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R129-Brush.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R130-Meat.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R131-Minister.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R132-Self.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R133-Arrive.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R134-Mortar.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R135-Tongue.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R136-Oppose.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R137-Boat.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R138-Stopping.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R139-Color.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R140-Grass.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R141-Tiger.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R142-Insect.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R143-Blood.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R144-Walk-Enclosure.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R145-Clothes.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R146-West.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R147-See.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R148-Horn.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R149-Speech.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R150-Valley.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R151-Bean.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R152-Pig.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R153-Badger.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R154-Shell.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R155-Red.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R156-Run.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R157-Foot.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R158-Body.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R159-Cart.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R160-Bitter.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R161-Morning.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R162-Walk.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R163-City.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R164-Wine.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R165-Distinguish.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R166-Village.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R167-Gold.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R168-Long.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R169-Gate.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R170-Mound.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R171-Slave.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R172-Short-Tailed-Bird.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R173-Rain.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R174-Blue.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R175-Wrong.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R176-Face.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R177-Leather.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R178-Tanned-Leather.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R179-Leek.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R180-Sound.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R181-Leaf.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R182-Wind.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R183-Fly.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R184-Eat.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R185-Head.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R186-Fragrant.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R187-Horse.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R188-Bone.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R189-Tall.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R190-Hair.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R191-Fight.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R192-Sacrificial-Wine.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R193-Cauldron.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R194-Ghost.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R195-Fish.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R196-Bird.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R197-Salt.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R198-Deer.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R199-Wheat.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R200-Hemp.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R201-Yellow.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R202-Millet.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R203-Black.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R205-Frog.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R206-Tripod.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R207-Drum.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R208-Rat.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R209-Nose.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R210-Even.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R211-Tooth.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R212-Dragon.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R213-Turtle.el
lisp/utf-2000/u000A0-Latin-1-Supplement.el
lisp/utf-2000/u002B0-Spacing-Modifier-Letters.el
lisp/utf-2000/u00370-Greek.el
lisp/utf-2000/u02000-General-Punctuation.el
lisp/utf-2000/u02100-Letterlike-Symbols.el
lisp/utf-2000/u02150-Number-Forms.el
lisp/utf-2000/u02190-Arrows.el
lisp/utf-2000/u02200-Mathematical-Operators.el
lisp/utf-2000/u02400-Control-Pictures.el
lisp/utf-2000/u02460-Enclosed-Alphanumerics.el
lisp/utf-2000/u02500-Box-Drawing.el
lisp/utf-2000/u02580-Block-Elements.el
lisp/utf-2000/u025A0-Geometric-Shapes.el
lisp/utf-2000/u02600-Miscellaneous-Symbols.el
lisp/utf-2000/u02F00-Kangxi-Radicals.el
lisp/utf-2000/u03000-CJK-Symbols-and-Punctuation.el
lisp/utf-2000/u03100-Bopomofo.el
lisp/utf-2000/u03200-Enclosed-CJK-Letters-and-Months.el
lisp/utf-2000/u03300-CJK-Compatibility.el
lisp/utf-2000/u0FE30-CJK-Compatibility-Forms.el
lisp/utf-2000/u0FE50-Small-Form-Variants.el
lisp/utf-2000/u0FF00-Halfwidth-and-Fullwidth-Forms.el

index 4118244..2272ce6 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
     (=jis-x0208                . #x306C)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6C69)       ; 
     (=iso-ir165                . #x523B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4421)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4421)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x306C)       ; 
     (=big5             . #xA440)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00001)       ; 
@@ -37,7 +37,7 @@
     (=jis-x0208                . #x437A)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6F4B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3621)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4423)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4423)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x437A)       ; 
     (=big5             . #xA442)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00002)       ; 
     (ideographic-radical . 1)  ; ⼀
     (ideographic-strokes . 1)
     (total-strokes      . 2)
-    (chinese-cns11643-1 . #x4424)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4424)       ; 
     (=ucs@cns          . #x4E03)       ; 
     ))
 (define-char
     (shinjigen-2       . 9)
     (=gb2312           . #x5549)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5549)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4437)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4437)       ; 
     (=jis-x0208-1990   . #x3E66)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3E66)       ; 
     (=gt               . 00020)        ; 
     (=jis-x0208                . #x3B30)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5F32)       ; 
     (=iso-ir165                . #x487D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4435)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4435)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3B30)       ; 
     (=big5             . #xA454)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00012)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3E65)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5F3E)       ; 
     (=iso-ir165                . #x494F)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4438)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4438)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3E65)       ; 
     (=big5             . #xA457)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00013)       ; 
     (=jis-x0208                . #x323C)       ; 
     (=ks-x1001         . #x793B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4F42)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4436)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4436)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x323C)       ; 
     (=big5             . #xA455)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00014)       ; 
     (total-strokes      . 3)
     (=gb2312           . #x3245)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3245)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x445F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x445F)       ; 
     (=gt-pj-9          . #x4A2B)       ; 
     (=gt-k             . 00176)        ; 
     (=gt               . 00010)        ; 
     (=jis-x0208                . #x4954)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5C74)       ; 
     (=iso-ir165                . #x323B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4462)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4462)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4954)       ; 
     (=big5             . #xA4A3)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00019)       ; 
     (=gb2312           . #x5824)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5022)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5824)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4461)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4461)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5022)       ; 
     (=big5             . #xA4A2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00022)       ; 
     (shinjigen-2       . 16)
     (=jis-x0208                . #x312F)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7564)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4460)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4460)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x312F)       ; 
     (=big5             . #xA4A1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00023)       ; 
       (=jis-x0208-1983   . #x3E66)     ; 
       (=ks-x1001         . #x6D5B)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00011)     ; 
-      (=gt               . 00018)      ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E36)     ; 丶
       ))
     (=jis-x0208                . #x336E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7326)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4752)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4562)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4562)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x336E)       ; 
     (=big5             . #xA542)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00029)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5023)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5D60)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5827)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4561)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4561)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5023)       ; 
     (=big5             . #xA541)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00030)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4024)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6126)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4A40)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4560)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4560)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4024)       ; 
     (=big5             . #xA540)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00031)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3556)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4E78)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4770)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4563)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4563)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3556)       ; 
     (=big5             . #xA543)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00033)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4A3A)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5C30)       ; 
     (=iso-ir165                . #x317B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x455F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x455F)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4A3A)       ; 
     (=big5             . #xA4FE)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00035)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3E67)       ; 
     (=ks-x1001         . #x632A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5829)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4722)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4722)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3E67)       ; 
     (=big5             . #xA5E0)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00040)       ; 
      ((=ucs              . #x53BB)     ; 去
       ))
     (=jis-x0212                . #x3026)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4723)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4723)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x303B)       ; 
     (=big5             . #xA5E1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00041)       ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER ABOVE TO BELOW")
       (=ucs              . #x2FF1)     ; ⿱
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4621)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4621)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E00)     ; 一
       ))
       )
      ((=ucs              . #x4E00)     ; 一
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x483A)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x483A)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x232F)      ; 
     (=ucs              . #x20022)      ; 𠀢
     (shinjigen-2       . 5732)
     (=jis-x0208                . #x4A42)       ; 
     (=iso-ir165                . #x2C76)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B64)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B64)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4A42)       ; 
     (=big5             . #xA8C3)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00054)       ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER ABOVE TO BELOW")
       (=ucs              . #x2FF1)     ; ⿱
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4621)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4621)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E18)     ; 丘
       ))
index 209f6a2..9f95e8a 100644 (file)
     (=gb2312           . #x513E)       ; 
     (=jis-x0212                . #x302A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x513E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4439)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4439)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2126)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x3056)       ; 
     (=big5             . #xA458)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4366)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7169)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5650)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4463)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4463)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4366)       ; 
     (=big5             . #xA4A4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00073)       ; 
     (ideographic-strokes . 3)
     (total-strokes      . 4)
     (hanyu-dazidian    1 28 7)
-    (chinese-cns11643-1 . #x4464)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4464)       ; 
     (=big5             . #xA4A5)       ; 
     (=ucs@cns          . #x4E30)       ; 
     (=ucs@big5         . #x4E30)       ; 
     (=jis-x0208                . #x367A)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4D7A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x342E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x486B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x486B)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x367A)       ; 
     (=big5             . #xA6EA)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00080)       ; 
index 70589d7..28f69db 100644 (file)
@@ -88,7 +88,7 @@
     (ideographic-strokes . 2)
     (total-strokes      . 3)
     (hanyu-dazidian    1 42 11)
-    (chinese-cns11643-1 . #x443A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x443A)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x306A)       ; 
     (=big5             . #xA459)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00095)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4B5E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5B6D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3732)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x443B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x443B)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4B5E)       ; 凡
     (=big5             . #xA45A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01739)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4330)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5321)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3524)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4465)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4465)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4330)       ; 
     (=big5             . #xA4A6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00099)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3C67)       ; 
     (=ks-x1001         . #x712B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5677)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4564)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4564)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3C67)       ; 
     (=big5             . #xA544)       ; 
     (=gt-k             . 00949)        ; 
index 357d94a..022a1d0 100644 (file)
     (=jis-x0208                . #x4735)       ; 
     (=ks-x1001         . #x522C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x444B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4425)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4425)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4735)       ; 
     (=big5             . #xA444)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00113)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3557)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4E79)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3E43)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x443C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x443C)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3557)       ; 
     (=big5             . #xA45B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00118)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x4334)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4334)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x443D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x443D)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x212A)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x307E)       ; 
     (=big5             . #xA45C)       ; 
     (hanyu-dazidian    1 43 1)
     (=gb2312           . #x562E)       ; 
     (=iso-ir165                . #x562E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4466)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4466)       ; 
     (=ucs              . #x4E4B)       ; 之
     ))
 (define-char
     (=jis-x0208                . #x4663)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5E3F)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5527)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4565)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4565)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4663)       ; 
     (=big5             . #xA545)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00130)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3843)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7B3A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3A75)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4567)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4567)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3843)       ; 
     (=big5             . #xA547)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00131)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x3726)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3726)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4566)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4566)       ; 
     (=ucs              . #x4E4F)       ; 乏
     ))
 (define-char
       ))
     (=gb2312           . #x4639)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4639)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4724)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4724)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x3133)       ; 
     (=big5             . #xA5E2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00145)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x4552)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4552)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4725)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4725)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x3134)       ; 
     (=big5             . #xA5E3)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00146)       ; 
     (=jis-x0208                . #x502A)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4E52)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3954)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B65)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B65)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x502A)       ; 
     (=big5             . #xA8C4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00149)       ; 
     (=jis-x0208                . #x502B)       ; 
     (=ks-x1001         . #x632B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x334B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x537D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x537D)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x502B)       ; 
     (=big5             . #xADBC)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00154)       ; 
index 53f87ff..debae58 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
     (=jis-x0208                . #x3235)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6B60)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5252)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4422)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4422)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3235)       ; 
     (=big5             . #xA441)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00161)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3665)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4E7A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3E45)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4426)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4426)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3665)       ; 
     (=big5             . #xA445)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00167)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3870)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4B77)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4672)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x443F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x443F)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3870)       ; 
     (=big5             . #xA45E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00170)       ; 
     (ideographic-radical . 5)  ; ⼄
     (ideographic-strokes . 2)
     (total-strokes      . 3)
-    (chinese-cns11643-1 . #x443E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x443E)       ; 
     ))
 (define-char
   '((ideographic-radical . 5)  ; ⼄
      ((name*             . "ideographic component person for top")
       (=ucs              . #x20089)    ; 𠂉
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x443E)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x443E)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x2157)      ; 
     (=ucs@cns          . #x340C)       ; 
     (=gb2312           . #x5840)       ; 
     (=jis-x0212                . #x3038)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5840)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4726)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4726)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2130)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x3152)       ; 
     (=big5             . #xA5E4)       ; 
     (=gb2312           . #x4869)       ; 
     (=jis-x0208                . #x467D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4869)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B66)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B66)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x467D)       ; 
     (=gt-k             . 03793)        ; 
     (=gt               . 00258)        ; 
     (=jis-x0208                . #x3425)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4B6B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x472C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5871)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5871)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3425)       ; 
     (=big5             . #xB0AE)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00204)       ; 
        ((chinese-cns11643-4 . #x2151)  ; 
        (ideograph-daikanwa . 19655)    ; 
        )
-       ((chinese-cns11643-1 . #x484E)  ; 
-       (ideograph-daikanwa . 27221)    ; 
+       ((ideograph-daikanwa . 27221)   ; 
        ))
       )
      ((=ucs              . #x4E5A)     ; 乚
       )
      ((=ucs              . #x4E5A)     ; 乚
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x632A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x632A)       ; 
     (=gb12345          . #x4252)       ; 亂
     (=gt-pj-9          . #x5123)       ; 
     (=gt-k             . 10402)        ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT")
       (=ucs              . #x2FF0)     ; ⿰
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6446)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6446)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E5A)     ; 乚
       ))
index 573ad23..664915c 100644 (file)
@@ -33,7 +33,7 @@
     (=jis-x0208                . #x4E3B)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5675)       ; 
     (=iso-ir165                . #x414B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4427)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4427)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4E3B)       ; 了
     (=big5             . #xA446)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00226)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4D3D)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6578)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5368)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4468)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4468)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4D3D)       ; 予
     (=big5             . #xA4A9)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00231)       ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT")
       (=ucs              . #x2FF0)     ; ⿰
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x456F)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x456F)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E01)     ; 丁
       ))
     (=jis-x0208                . #x3B76)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5E40)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4A42)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B67)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B67)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3B76)       ; 事
     (=big5             . #xA8C6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00241)       ; 
index eacdcb5..a8173cb 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
     (=jis-x0208                . #x4673)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6C23)       ; 
     (=iso-ir165                . #x367E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4428)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4428)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4673)       ; 二
     (=big5             . #xA447)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00247)       ; 
@@ -95,7 +95,7 @@
     (=jis-x0208                . #x5032)       ; 
     (=ks-x1001         . #x694D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x535A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4440)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4440)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5032)       ; 于
     (=big5             . #xA45F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00252)       ; 
     (=jis-x0208                . #x313E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6976)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5446)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4469)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4469)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x313E)       ; 云
     (=big5             . #xA4AA)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00254)       ; 
     (=jis-x0208                . #x385F)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7B3B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3B25)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x446B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x446B)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x385F)       ; 互
     (=big5             . #xA4AC)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00255)       ; 
     (=jis-x0208                . #x385E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6769)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4E65)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x446C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x446C)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x385E)       ; 五
     (=big5             . #xA4AD)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00257)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3066)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6F4C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3E2E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x446A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x446A)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3066)       ; 井
     (=big5             . #xA4AB)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00258)       ; 
     (shinjigen-1       . 82)
     (shinjigen-2       . 82)
     (=jis-x0208                . #x4F4A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4727)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4727)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4F4A)       ; 亙
     (=big5             . #xA5E5)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00265)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E8C)     ; 二
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B68)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B68)       ; 
     (=big5             . #xA8C7)       ; 
     ))
 (define-char
     (shinjigen-2       . 85)
     (=jis-x0208                . #x5033)       ; 
     (=ks-x1001         . #x642C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B69)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B69)       ; 
     (=gb12345          . #x5147)       ; 亞
     (=gt-pj-1          . #x5033)       ; 亞
     (=big5             . #xA8C8)       ; 
     (shinjigen-1       . 88)
     (shinjigen-2       . 88)
     (=jis-x0208                . #x5034)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F67)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F67)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5034)       ; 
     (=big5             . #xAB45)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00279)       ; 
      ((=jis-x0208-1978   . #x5423)     ; 
       (=jis-x0208-1983   . #x5423)     ; 
       (=ks-x1001         . #x6A4C)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x5E58)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x5E58)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 04806)     ; 
       ))
     (ideograph-daikanwa . 00285)       ; 
index 924c2eb..8c20f85 100644 (file)
@@ -48,7 +48,7 @@
     (ideographic-radical . 8)  ; ⼇
     (ideographic-strokes . 1)
     (total-strokes      . 3)
-    (chinese-cns11643-1 . #x4441)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4441)       ; 
     ))
 (define-char
   '((morohashi-daikanwa        287 0 2)
      ((=ucs              . #x51E0)     ; 几
       ))
     (=gb2312           . #x3F3A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x446D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x446D)       ; 
     (=ucs              . #x4EA2)       ; 亢
     ))
 (define-char
       ))
     (=gb2312           . #x3D3B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3D3B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4728)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4728)       ; 
     (=ucs              . #x4EA4)       ; 交
     ))
 (define-char
       ))
     (=gb2312           . #x3A25)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3A25)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x472A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x472A)       ; 
     (=ucs              . #x4EA5)       ; 亥
     ))
 (define-char
       ))
     (=gb2312           . #x5260)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5260)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4729)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4729)       ; 
     (=ucs              . #x4EA6)       ; 亦
     ))
 (define-char
       ))
     (=gb2312           . #x3A60)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3A60)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x486C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x486C)       ; 
     (=ucs              . #x4EA8)       ; 亨
     ))
 (define-char
       ))
     (=gb2312           . #x4F6D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4F6D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B6A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B6A)       ; 
     (=ucs              . #x4EAB)       ; 享
     ))
 (define-char
       ))
     (=gb2312           . #x3E29)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3E29)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B6B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B6B)       ; 
     (=ucs              . #x4EAC)       ; 京
     ))
 (define-char
       ))
     (=gb2312           . #x4D24)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4D24)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F68)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F68)       ; 
     (=ucs              . #x4EAD)       ; 亭
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x513F)     ; 儿
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F69)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F69)       ; 
     ))
 (define-char
   '((morohashi-daikanwa        304 0 2)
       ))
     (=gb2312           . #x5971)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5971)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x537E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x537E)       ; 
     (=ucs              . #x4EB3)       ; 亳
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x4EAF)     ; 亯
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x443A)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x443A)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00095)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-6 . #x4645)      ; 
       (=ucs              . #x2FF1)     ; ⿱
       )
      ((ideograph-daikanwa . 00300)     ; 
-      (=big5-cdp         . #x8BE5)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x65E6)     ; 旦
       ))
       (=ucs              . #x2FF1)     ; ⿱
       )
      ((ideograph-daikanwa . 00300)     ; 
-      (=big5-cdp         . #x8BE5)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E14)     ; 且
       ))
      ((=jis-x0208-1978   . #x5423)     ; 
       (=jis-x0208-1983   . #x5423)     ; 
       (=ks-x1001         . #x6A4C)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x5E58)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x5E58)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 04806)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x53C8)     ; 又
      ((=jis-x0208-1978   . #x5423)     ; 
       (=jis-x0208-1983   . #x5423)     ; 
       (=ks-x1001         . #x6A4C)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x5E58)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x5E58)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 04806)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x53C8)     ; 又
index bd309cd..2c786bb 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
     (=jis-x0208                . #x3F4D)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6C51)       ; 
     (=iso-ir165                . #x484B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4429)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4429)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3F4D)       ; 人
     (=big5             . #xA448)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00344)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3D3A)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6427)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4A32)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x446F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x446F)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3D3A)       ; 什
     (=big5             . #xA4B0)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00348)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3F4E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6C52)       ; 
     (=iso-ir165                . #x484A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x446E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x446E)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3F4E)       ; 仁
     (=big5             . #xA4AF)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00349)       ; 
     (=gb2312           . #x586A)       ; 
     (=jis-x0212                . #x3043)       ; 
     (=iso-ir165                . #x586A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4470)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4470)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2138)       ; 
     (=big5             . #xA4B1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00351)       ; 
     (=jis-x0208                . #x503C)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7631)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5846)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4476)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4476)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x503C)       ; 仄
     (=big5             . #xA4B7)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00352)       ; 
       )
      ((=ks-x1001         . #x6951)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 03115)     ; 
-      (=gt-k             . 00065)      ; 
       ))
     (ideograph-daikanwa . 00353)       ; 
     (=cbeta            . 04556)        ; 
     (=gb2312           . #x464D)       ; 
     (=jis-x0208                . #x503D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x464D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4471)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4471)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x503D)       ; 仆
     (=big5             . #xA4B2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00354)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3558)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4E7B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3370)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4472)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4472)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3558)       ; 仇
     (=big5             . #xA4B3)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00355)       ; 
     (shinjigen-2       . 118)
     (=jis-x0208                . #x3A23)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5051)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4474)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4474)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3A23)       ; 
     (=big5             . #xA4B5)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00358)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3270)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4B3F)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3D69)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4475)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4475)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3270)       ; 介
     (=big5             . #xA4B6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00359)       ; 
     (=jis-x0208                . #x503B)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6D24)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4854)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4473)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4473)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x503B)       ; 仍
     (=big5             . #xA4B4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00361)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3B46)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6D28)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5750)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x456A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x456A)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3B46)       ; 仔
     (=big5             . #xA54A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00367)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3B45)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5E42)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4A4B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x456B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x456B)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3B45)       ; 仕
     (=big5             . #xA54B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00368)       ; 
      ((name              . "CJK RADICAL PERSON")
       (=ucs              . #x2E85)     ; ⺅
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x443E)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x443E)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x456C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x456C)       ; 
     ))
 (define-char
   '((=>ucs             . #x4ED7)       ; 仗
       (=jis-x0208-1983   . #x3E66)     ; 
       (=ks-x1001         . #x6D5B)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00011)     ; 
-      (=gt               . 00018)      ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 134)
     (shinjigen-2       . 134)
       ))
     (=gb2312           . #x554C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x554C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x456D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x456D)       ; 
     (=big5             . #xA54D)       ; 
     (=ucs              . #x4ED7)       ; 仗
     ))
     (=jis-x0208                . #x4955)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5C75)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3836)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4569)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4569)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4955)       ; 付
     (=big5             . #xA549)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00373)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4067)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6039)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4F49)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4570)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4570)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4067)       ; 仙
     (=big5             . #xA550)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00374)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4443)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4443)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4571)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4571)       ; 
     (=big5             . #xA551)       ; 
     ))
 (define-char
     (=jis-x0208                . #x5042)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7435)       ; 
     (=iso-ir165                . #x472A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4623)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4623)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5042)       ; 仟
     (=big5             . #xA561)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00380)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4265)       ; 
     (=ks-x1001         . #x535B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x347A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x456E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x456E)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4265)       ; 代
     (=big5             . #xA54E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00386)       ; 
       )
      ((=big5-cdp         . #x8B69)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x456F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x456F)       ; 
     ))
 (define-char
   '((morohashi-daikanwa        387 0 2)
     (shinjigen-2       . 128)
     (=jis-x0208                . #x304A)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6C24)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4568)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4568)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x304A)       ; 
     (=big5             . #xA548)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00388)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x483F)     ; 
       (=ks-x1001         . #x5A63)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x4530)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x4530)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 03127)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 144)
     (=jis-x0208                . #x3644)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6466)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5176)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4737)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4737)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3644)       ; 仰
     (=big5             . #xA5F5)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00400)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x3A23)     ; 
       (=ks-x1001         . #x5051)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x4474)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x4474)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00358)     ; 
       ))
     (=jis-x0212                . #x304C)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4367)       ; 
     (=ks-x1001         . #x716A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5659)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4734)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4734)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4367)       ; 仲
     (=big5             . #xA5F2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00403)       ; 
     (=gb2312           . #x5872)       ; 
     (=jis-x0212                . #x304D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5872)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4738)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4738)       ; 
     (=big5             . #xA5F6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00404)       ; 
     (=jef-china3       . #x41EB)       ; 
     (=jis-x0208                . #x376F)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4B6C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3C7E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4735)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4735)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x376F)       ; 件
     (=big5             . #xA5F3)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00410)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4464)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4464)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x2267)      ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x58EC)     ; 壬
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4736)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4736)       ; 
     (=big5             . #xA5F4)       ; 
     ))
 (define-char
       ))
     (=gb2312           . #x375D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x375D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4739)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4739)       ; 
     (=big5             . #xA5F7)       ; 
     (=ucs              . #x4EFD)       ; 份
     ))
     (shinjigen-1       . 167)
     (=gb2312           . #x3742)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3742)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x472B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x472B)       ; 
     (=ucs              . #x4EFF)       ; 仿
     ))
 (define-char
     (=jis-x0208                . #x346B)       ; 
     (=ks-x1001         . #x506A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4673)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x473A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x473A)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x346B)       ; 企
     (=big5             . #xA5F8)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00422)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x5878)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5878)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x472C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x472C)       ; 
     (=ucs              . #x4F09)       ; 伉
     ))
 (define-char
     (=jis-x0208                . #x304B)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6C25)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5241)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x472E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x472E)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x304B)       ; 伊
     (=big5             . #xA5EC)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00432)       ; 
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((=ks-x1001         . #x5060)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x452F)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x452F)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 03118)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 154)
     (shinjigen-2       . 154)
     (=ks-x1001         . #x505F)       ; 
     (=jis-x0212                . #x3056)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x473B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x473B)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E2C)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00433)       ; 
     (=jef-china3       . #x41F2)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3860)       ; 
     (=ks-x1001         . #x676A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4E69)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4730)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4730)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3860)       ; 伍
     (=big5             . #xA5EE)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00435)       ; 
     (=jis-x0208                . #x497A)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5C51)       ; 
     (=iso-ir165                . #x377C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4733)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4733)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x497A)       ; 伏
     (=big5             . #xA5F1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00438)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4832)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5B69)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3725)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4731)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4731)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4832)       ; 伐
     (=big5             . #xA5EF)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00439)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3559)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7D4C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x505D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4732)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4732)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3559)       ; 休
     (=big5             . #xA5F0)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00440)       ; 
       ))
     (=jis-x0212                . #x3059)       ; 
     (=iso-ir165                . #x2E23)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x472F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x472F)       ; 
     (=big5             . #xA5ED)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00451)       ; 
     (=jef-china3       . #x41F4)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x3A23)     ; 
       (=ks-x1001         . #x5051)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x4474)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x4474)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00358)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-6 . #x2351)      ; 
     (=gb2312           . #x3B6F)       ; 
     (=jis-x0212                . #x305C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3B6F)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x472D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x472D)       ; 
     (=big5             . #xA5EB)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00457)       ; 
     (=jef-china3       . #x41F5)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4643)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4643)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x2339)      ; 
     ))
     (=jis-x0208                . #x476C)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5B57)       ; 
     (=iso-ir165                . #x322E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4924)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4924)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x476C)       ; 伯
     (=big5             . #xA742)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00466)       ; 
     (=gb2312           . #x3940)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5046)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3940)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4875)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4875)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5046)       ; 估
     (=big5             . #xA6F4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00467)       ; 
      ((chinese-cns11643-3 . #x223F)    ; 
       ))
     (=jis-x0212                . #x305F)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4923)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4923)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E2D)       ; 
     (=big5             . #xA741)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00471)       ; 
     (=gb2312           . #x3069)       ; 
     (=jis-x0208                . #x483C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3069)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4872)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4872)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x483C)       ; 伴
     (=ucs              . #x4F34)       ; 伴
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x456F)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x456F)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4926)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4926)       ; 
     (=big5             . #xA744)       ; 
     ))
 (define-char
     (=jis-x0208                . #x3F2D)       ; 
     (=ks-x1001         . #x635F)       ; 
     (=iso-ir165                . #x496C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x487A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x487A)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3F2D)       ; 伸
     (=big5             . #xA6F9)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00481)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3B47)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5E43)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4B45)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4879)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4879)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3B47)       ; 伺
     (=big5             . #xA6F8)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00483)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x304A)     ; 
       (=ks-x1001         . #x6C24)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x4568)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x4568)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00388)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 179)
     (shinjigen-2       . 179)
     (=jis-x0208                . #x3B77)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5E44)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x487D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x487D)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3B77)       ; 
     (=big5             . #xA6FC)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00485)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3240)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4A21)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5924)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4878)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4878)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3240)       ; 伽
     (=big5             . #xA6F7)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00486)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4451)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6E6C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3568)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x487B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x487B)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4451)       ; 佃
     (=big5             . #xA6FA)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00492)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4322)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5323)       ; 
     (=iso-ir165                . #x352B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x487E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x487E)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4322)       ; 但
     (=big5             . #xA6FD)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00495)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5B81)     ; 宁
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x486F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x486F)       ; 
     (=gb12345          . #x5879)       ; 佇
     (=ucs              . #x4F47)       ; 佇
     ))
       ))
     (=ks-x1001         . #x784F)       ; 
     (=jis-x0212                . #x3068)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4929)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4929)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E2E)       ; 
     (=big5             . #xA747)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00497)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x4E3B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4E3B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x486D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x486D)       ; 
     (=ucs              . #x4F4D)       ; 位
     ))
 (define-char
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((=jis-x0212        . #x4649)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x4662)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x4662)     ; 
       (=jis-x0213-1-2000  . #x764F)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 17027)     ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 191)
     (=jis-x0208                . #x4463)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6E38)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4925)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4925)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4463)       ; 
     (=big5             . #xA743)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00504)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3D3B)       ; 
     (=ks-x1001         . #x712C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5721)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x486E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x486E)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3D3B)       ; 住
     (=big5             . #xA6ED)       ; 
     (=gt-k             . 02572)        ; 
     (=jis-x0208                . #x3A34)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7125)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5774)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4876)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4876)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3A34)       ; 佐
     (=big5             . #xA6F5)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00506)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4D24)       ; 
     (=ks-x1001         . #x694E)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5353)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4877)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4877)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4D24)       ; 佑
     (=big5             . #xA6F6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00507)       ; 
      ((=ucs              . #x5360)     ; 占
       ))
     (=jis-x0212                . #x306D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x487C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x487C)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2144)       ; 
     (=big5             . #xA6FB)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00510)       ; 
     (=jis-x0208                . #x323F)       ; 
     (=ks-x1001         . #x793C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3A4E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4874)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4874)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x323F)       ; 何
     (=big5             . #xA6F3)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00511)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x5922)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5922)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4870)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4870)       ; 
     (=ucs              . #x4F57)       ; 佗
     ))
 (define-char
     (=jis-x0208                . #x4D3E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6579)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5360)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4927)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4927)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4D3E)       ; 余
     (=big5             . #xA745)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00515)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5045)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6C6A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x587D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x492A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x492A)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5045)       ; 佚
     (=big5             . #xA748)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00516)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5047)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5D56)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3770)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4873)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4873)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5047)       ; 佛
     (=big5             . #xA6F2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00517)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3A6E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6D42)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5777)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4922)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4922)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3A6E)       ; 作
     (=big5             . #xA740)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00518)       ; 
     (=gb2312           . #x587E)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5048)       ; 
     (=iso-ir165                . #x587E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4928)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4928)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5048)       ; 佝
     (=big5             . #xA746)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00520)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5973)     ; 女
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4871)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4871)       ; 
     ))
 (define-char
   '((=>ucs             . #x4F5F)       ; 佟
       )
      ((=ucs              . #x516C)     ; 公
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x443E)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x443E)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-6 . #x2574)      ; 
     (=ucs              . #x201DC)      ; 𠇜
     (=gb2312           . #x5336)       ; 
     (=jis-x0212                . #x3071)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5336)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4921)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4921)       ; 
     (=big5             . #xA6FE)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00539)       ; 
     (=jef-china3       . #x42AB)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5050)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7825)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4565)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B79)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B79)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5050)       ; 佩
     (=big5             . #xA8D8)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00543)       ; 
     (=gb2312           . #x4050)       ; 
     (=jis-x0212                . #x3073)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4050)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B71)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B71)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E33)       ; 
     (=big5             . #xA8D0)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00548)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5053)       ; 
     (=ks-x1001         . #x653A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5170)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B6C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B6C)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5053)       ; 佯
     (=big5             . #xA8CB)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00552)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5051)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5B58)       ; 
     (=iso-ir165                . #x305B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B76)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B76)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5051)       ; 佰
     (=big5             . #xA8D5)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00553)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3242)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4A22)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3C51)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B6F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B6F)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3242)       ; 佳
     (=big5             . #xA8CE)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00557)       ; 
     (shinjigen-1       . 235)
     (shinjigen-2       . 235)
     (=jis-x0208                . #x4A3B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B77)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B77)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4A3B)       ; 併
     (=big5             . #xA8D6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00561)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4740)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4740)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4C21)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4C21)       ; 
     (=big5             . #xA8DE)       ; 
     ))
 (define-char
     (=gb2312           . #x592C)       ; 
     (=jis-x0208                . #x504F)       ; 
     (=iso-ir165                . #x592C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B7A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B7A)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x504F)       ; 佻
     (=big5             . #xA8D9)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00569)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4839)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4839)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x2535)      ; 
     (=big5             . #xCBB5)       ; 
       )
      ((=big5-cdp         . #x8A73)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B7C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B7C)       ; 
     (=big5             . #xA8DB)       ; 
     ))
 (define-char
     (=gb2312           . #x4A39)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5E45)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4A39)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B70)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B70)       ; 
     (=jis-x0208-1990   . #x3B48)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3B48)       ; 使
     (=ucs              . #x4F7F)       ; 使
     (=jis-x0208                . #x3426)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4A49)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5929)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B75)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B75)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3426)       ; 侃
     (=big5             . #xA8D4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00577)       ; 
     (shinjigen-2       . 241)
     (=jis-x0208                . #x5054)       ; 
     (=ks-x1001         . #x554E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B74)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B74)       ; 
     (=gb12345          . #x4034)       ; 來
     (=gt-pj-1          . #x5054)       ; 來
     (=big5             . #xA8D3)       ; 
     (=jis-x0208                . #x504C)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7636)       ; 
     (=iso-ir165                . #x335E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B78)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B78)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x504C)       ; 侈
     (=big5             . #xA8D7)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00583)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4E63)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5647)       ; 
     (=iso-ir165                . #x407D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B73)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B73)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4E63)       ; 例
     (=big5             . #xA8D2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00587)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x3A23)     ; 
       (=ks-x1001         . #x5051)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x4474)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x4474)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00358)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E91)     ; 云
       )
      ((=ucs              . #x5BFA)     ; 寺
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B6E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B6E)       ; 
     (=big5             . #xA8CD)       ; 
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x484D)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x484D)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x2748)      ; 
     ))
     (=jis-x0208                . #x504D)       ; 
     (=ks-x1001         . #x712D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x592A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B7D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B7D)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x504D)       ; 侏
     (=big5             . #xA8DC)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00592)       ; 
     (ideographic-radical . 9)  ; ⼈
     (ideographic-strokes . 6)
     (total-strokes      . 8)
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B7E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B7E)       ; 
     ))
 (define-char
   '((=>ucs             . #x4F92)       ; 侒
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4778)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4778)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x2548)      ; 
     ))
     (shinjigen-2       . 245)
     (=jis-x0208                . #x5055)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5742)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B7B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B7B)       ; 
     (=gb12345          . #x4258)       ; 侖
     (=gt-pj-1          . #x5055)       ; 侖
     (=big5             . #xA8DA)       ; 
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((=jis-x0208        . #x6650)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x4855)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x4855)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 28898)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x2745)      ; 
     (=jis-x0208                . #x3621)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4D6A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3929)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B72)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B72)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3621)       ; 供
     (=big5             . #xA8D1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00605)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x5240)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5240)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4B6D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4B6D)       ; 
     (=ucs              . #x4F9D)       ; 依
     ))
 (define-char
        ((chinese-cns11643-3 . #x2139)  ; 
        (ideograph-daikanwa . 05691)    ; 
        )
-       ((chinese-cns11643-1 . #x444C)  ; 
+       ((=cns11643-1       . #x444C)   ; 
        ))
       ))
     (chinese-cns11643-6 . #x294A)      ; 
     (=gb2312           . #x4E6A)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5932)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4E6A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F78)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F78)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E38)       ; 
     (=big5             . #xAB56)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00630)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3874)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7D25)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3A6E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F6C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F6C)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3874)       ; 侯
     (=big5             . #xAB4A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00633)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4947)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4947)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 03363)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x2B2E)      ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4D37)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4D37)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x2B72)      ; 
     (=hanziku-1                . #xC565)       ; 
        ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT")
        (=ucs               . #x2FF0)   ; ⿰
        )
-       ((chinese-cns11643-1 . #x4460)  ; 
-       (ideograph-daikanwa . 00023)    ; 
+       ((ideograph-daikanwa . 00023)   ; 
        )
        ((=ucs              . #x5202)   ; 刂
        ))
        ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT")
        (=ucs               . #x2FF0)   ; ⿰
        )
-       ((chinese-cns11643-1 . #x4460)  ; 
-       (ideograph-daikanwa . 00023)    ; 
+       ((ideograph-daikanwa . 00023)   ; 
        )
        ((=ucs              . #x5202)   ; 刂
        ))
     (shinjigen-1       . 264)
     (shinjigen-2       . 264)
     (=ks-x1001         . #x7655)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F6B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F6B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00646)       ; 
     (=jef-china3       . #x42C0)       ; 
     ))
     (shinjigen-2       . 277)
     (=jis-x0208                . #x4E37)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5562)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F73)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F73)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4E37)       ; 侶
     (=big5             . #xAB51)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00647)       ; 
      ((=ucs              . #x5C40)     ; 局
       ))
     (=jis-x0212                . #x3130)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5021)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5021)       ; 
     (=big5             . #xAB5D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00648)       ; 
     (=ucs              . #x4FB7)       ; 侷
     (shinjigen-2       . 269)
     (=gb2312           . #x3163)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3163)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F6D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F6D)       ; 
     (=jis-x0208-1990   . #x4A58)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4A58)       ; 便
     (=ucs              . #x4FBF)       ; 便
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4946)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4946)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x2925)      ; 
     ))
      ((name              . "CJK RADICAL PERSON")
       (=ucs              . #x2E85)     ; ⺅
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4B37)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4B37)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F7B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F7B)       ; 
     ))
 (define-char
   '((morohashi-daikanwa        663 0 1)
     (=jis-x0208                . #x4225)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7535)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3459)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F72)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F72)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4225)       ; 促
     (=big5             . #xAB50)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00664)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3264)       ; 
     (=ks-x1001         . #x642D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x366D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F7A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F7A)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3264)       ; 俄
     (=big5             . #xAB58)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00665)       ; 
       )
      ((chinese-cns11643-3 . #x2546)    ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F76)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F76)       ; 
     ))
 (define-char
   '((=>ucs             . #x4FCA)       ; 俊
     (=jis-x0208                . #x5059)       ; 
     (=ks-x1001         . #x703B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x595E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F7D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F7D)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5059)       ; 俎
     (=big5             . #xAB5B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00679)       ; 
      ((=ucs              . #x8096)     ; 肖
       ))
     (shinjigen-2       . 261)
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F70)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F70)       ; 
     (=big5             . #xAB4E)       ; 
     ))
 (define-char
     (=gb2312           . #x407E)       ; 
     (=jis-x0208                . #x505E)       ; 
     (=iso-ir165                . #x407E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F79)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F79)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x505E)       ; 俐
     (=big5             . #xAB57)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00682)       ; 
     (=jis-x0208                . #x505C)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6935)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5938)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F6F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F6F)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x505C)       ; 俑
     (=big5             . #xAB4D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00683)       ; 
     (=jis-x0208                . #x422F)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6154)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4B57)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F77)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F77)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x422F)       ; 俗
     (=big5             . #xAB55)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00695)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x377D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x377D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F74)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F74)       ; 
     (=big5             . #xAB52)       ; 
     (=ucs              . #x4FD8)       ; 俘
     ))
     (=jis-x0208                . #x505D)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5756)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5935)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F7C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F7C)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x505D)       ; 俚
     (=big5             . #xAB5A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00699)       ; 
      ((name              . "CJK RADICAL PERSON")
       (=ucs              . #x2E85)     ; ⺅
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4944)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4944)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F71)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F71)       ; 
     ))
 (define-char
   '((=>ucs             . #x4FDE)       ; 俞
       )
      ((=ucs              . #x5216)     ; 刖
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F7E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F7E)       ; 
     ))
 (define-char
   '((=>ucs             . #x4FDE)       ; 俞
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4B32)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4B32)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F75)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F75)       ; 
     ))
 (define-char
   '((ideographic-radical . 9)  ; ⼈
     (=jis-x0208-1978   . #x3622)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7A6F)       ; 
     (=jis-x0212                . #x3142)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F6E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F6E)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E3A)       ; 
     (=gb12345          . #x4F40)       ; 俠
     (=big5             . #xAB4C)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x5045)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5045)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4F6A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4F6A)       ; 
     (=big5             . #xAB48)       ; 
     (=ucs              . #x4FE1)       ; 信
     ))
     (=jis-x0208                . #x3D24)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6173)       ; 
     (=iso-ir165                . #x505E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x543A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x543A)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3D24)       ; 修
     (=big5             . #xADD7)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00721)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x3829)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3829)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5424)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5424)       ; 
     (=ucs              . #x4FEF)       ; 俯
     ))
 (define-char
     (=gb2312           . #x3E63)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4E7C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3E63)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5434)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5434)       ; 
     (=big5             . #xADD1)       ; 
     (=jef-china3       . #x42CF)       ; 
     (=ucs              . #x4FF1)       ; 俱
     (shinjigen-2       . 312)
     (=jis-x0208                . #x4750)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5B44)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5439)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5439)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4750)       ; 
     (=big5             . #xADD6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00726)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4A70)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5C64)       ; 
     (=iso-ir165                . #x593A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5427)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5427)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4A70)       ; 俸
     (=big5             . #xADC4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00734)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5944)     ; 奄
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5430)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5430)       ; 
     ))
 (define-char
   '((ideographic-radical . 9)  ; ⼈
     (=gb2312           . #x5942)       ; 
     (=jis-x0208                . #x506C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5942)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x543D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x543D)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x506C)       ; 俾
     (=big5             . #xADDA)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00740)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4F4D)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4F4D)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x2F46)      ; 
     ))
      ((=ucs              . #x9577)     ; 長
       ))
     (=jis-x0212                . #x3149)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5431)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5431)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2158)       ; 
     (=gb12345          . #x5876)       ; 倀
     (=big5             . #xADCE)       ; 
       )
      ((=ks-x1001         . #x5C34)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 09175)     ; 
-      (=big5-cdp         . #x88EB)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 236)
     (shinjigen-2       . 236)
       )
      ((=jis-x0208        . #x526B)     ; 
       (=ks-x1001         . #x4F24)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x4C55)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x4C55)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 03493)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x2F49)      ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4F37)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4F37)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x2F47)      ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x5169)     ; 兩
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x542A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x542A)       ; 
     (=gb12345          . #x4129)       ; 倆
     (=big5             . #xADC7)       ; 
     (=ucs              . #x5006)       ; 倆
       )
      ((=jis-x0208        . #x3C68)     ; 
       (=ks-x1001         . #x7622)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x4C3D)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x4C3D)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 03158)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x2B6B)      ; 
       )
      ((=ucs              . #x4F49)     ; 佉
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4443)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4443)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-6 . #x3535)      ; 
     ))
     (shinjigen-2       . 1092)
     (=jis-x0208                . #x4152)       ; 
     (=ks-x1001         . #x735A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x543F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x543F)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4152)       ; 
     (=big5             . #xADDC)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00756)       ; 
     (shinjigen-2       . 293)
     (=jis-x0208                . #x3844)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4B41)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5436)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5436)       ; 
     (=gb12345          . #x3876)       ; 個
     (=gt-pj-1          . #x3844)       ; 個
     (=big5             . #xADD3)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x5944)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5944)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5421)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5421)       ; 
     (=ucs              . #x500C)       ; 倌
     ))
 (define-char
       )
      ((=jis-x0212        . #x3523)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 03483)     ; 
-      (=big5-cdp         . #x8BCF)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 313)
     (shinjigen-2       . 313)
       ))
     (=gb2312           . #x3136)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3136)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5422)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5422)       ; 
     (=ucs              . #x500D)       ; 倍
     ))
 (define-char
     (ideographic-radical . 9)  ; ⼈
     (ideographic-strokes . 9)
     (total-strokes      . 11)
-    (chinese-cns11643-1 . #x5924)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5924)       ; 
     ))
 (define-char
   '((=>ucs             . #x500F)       ; 倏
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((=ks-x1001         . #x5568)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x4D53)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x4D53)     ; 
       (=jis-x0213-1-2000  . #x7463)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 11712)     ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 321)
     (=jis-x0208                . #x506E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x597A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x542F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x542F)       ; 
     (=gb12345          . #x4347)       ; 們
     (=gt-pj-1          . #x506E)       ; 們
     (=big5             . #xADCC)       ; 
     (=jis-x0208                . #x455D)       ; 
     (=ks-x1001         . #x536E)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3539)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x542E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x542E)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x455D)       ; 倒
     (=big5             . #xADCB)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00767)       ; 
     (=gb2312           . #x3E73)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5063)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3E73)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5432)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5432)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5063)       ; 倔
     (=big5             . #xADCF)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00769)       ; 
     (shinjigen-2       . 296)
     (=jis-x0208                . #x3876)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7A38)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5429)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5429)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3876)       ; 倖
     (=big5             . #xADC6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00771)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x4C48)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4C48)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5438)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5438)       ; 
     (=ucs              . #x5018)       ; 倘
     ))
 (define-char
       )
      ((=big5-cdp         . #x8BC7)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5437)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5437)       ; 
     ))
 (define-char
   '((ideographic-radical . 9)  ; ⼈
     (=jis-x0208                . #x5061)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6B6F)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5250)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x542D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x542D)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5061)       ; 倚
     (=big5             . #xADCA)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00776)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3C5A)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7328)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3D68)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x542C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x542C)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3C5A)       ; 借
     (=big5             . #xADC9)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00781)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5069)       ; 
     (=ks-x1001         . #x735B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x332B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5435)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5435)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5069)       ; 倡
     (=big5             . #xADD2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00783)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x653E)     ; 放
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5423)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5423)       ; 
     (=ucs              . #x5023)       ; 倣
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4F28)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4F28)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5426)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5426)       ; 
     ))
 (define-char
   '((morohashi-daikanwa        787 0 1)
       ))
     (=gb2312           . #x3E6B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3E6B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5425)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5425)       ; 
     (=big5             . #xADC2)       ; 
     (=ucs              . #x5026)       ; 倦
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4C78)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4C78)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x2D7A)      ; 
     ))
     (=jis-x0208                . #x5062)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4B5A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5946)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5433)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5433)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5062)       ; 倨
     (=big5             . #xADD0)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00790)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x593B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x593B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5428)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5428)       ; 
     (=big5             . #xADC5)       ; 
     (=ucs              . #x5029)       ; 倩
     ))
     (=jis-x0208                . #x5064)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6752)       ; 
     (=iso-ir165                . #x445F)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x543C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x543C)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5064)       ; 倪
     (=big5             . #xADD9)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00792)       ; 
     (shinjigen-2       . 325)
     (=jis-x0208                . #x4E51)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5743)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x543E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x543E)       ; 
     (=gb12345          . #x4257)       ; 倫
     (=gt-pj-1          . #x4E51)       ; 倫
     (=big5             . #xADDB)       ; 
      ((name              . "CJK RADICAL PERSON")
       (=ucs              . #x2E85)     ; ⺅
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x444C)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x444C)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x543B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x543B)       ; 
     ))
 (define-char
   '((ideographic-radical . 9)  ; ⼈
        )
        ((=ucs              . #x7A74)   ; 穴
        )
-       ((chinese-cns11643-1 . #x444C)  ; 
+       ((=cns11643-1       . #x444C)   ; 
        ))
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x2B6A)      ; 
        ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER ABOVE TO BELOW")
        (=ucs               . #x2FF1)   ; ⿱
        )
-       ((chinese-cns11643-1 . #x4460)  ; 
-       (ideograph-daikanwa . 00023)    ; 
+       ((ideograph-daikanwa . 00023)   ; 
        )
-       ((chinese-cns11643-1 . #x4460)  ; 
-       (ideograph-daikanwa . 00023)    ; 
+       ((ideograph-daikanwa . 00023)   ; 
        ))
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x2B6D)      ; 
      ((name*             . "ideographic component person as roof")
       (=big5-cdp         . #x8B5D)     ; 
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4E63)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4E63)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-6 . #x353B)      ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4F59)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4F59)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x2F54)      ; 
     ))
       ))
     (=gb2312           . #x5635)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5635)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x542B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x542B)       ; 
     (=big5             . #xADC8)       ; 
     (=ucs              . #x503C)       ; 值
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5341)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5341)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x3366)      ; 
     ))
       )
      ((chinese-cns11643-2 . #x2936)    ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5876)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5876)       ; 
     ))
 (define-char
   '((ideographic-radical . 9)  ; ⼈
     (=jis-x0208                . #x5071)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4A23)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3C59)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5875)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5875)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5071)       ; 假
     (=big5             . #xB0B2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00835)       ; 
     (shinjigen-1       . 353)
     (shinjigen-2       . 353)
     (=ks-x1001         . #x6A49)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5879)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5879)       ; 
     (=gb12345          . #x4E30)       ; 偉
     (=big5             . #xB0B6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00837)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x533C)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x533C)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 30796)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5877)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5877)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00840)       ; 
     ))
 (define-char
     (=gb2312           . #x594B)       ; 
     (=jis-x0212                . #x3166)       ; 
     (=iso-ir165                . #x594B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x587C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x587C)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2161)       ; 
     (=big5             . #xB0B9)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00843)       ; 
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((=ks-x1001         . #x7837)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x5137)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x5137)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 11724)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 350)
     (shinjigen-2       . 350)
     (=ks-x1001         . #x7836)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5923)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5923)       ; 
     (=big5             . #xB0BE)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00848)       ; 
     (=jef-china3       . #x42EB)       ; 
      ((name              . "CJK RADICAL PERSON")
       (=ucs              . #x2E85)     ; ⺅
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5378)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5378)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x336A)      ; 
     ))
     (=jis-x0208                . #x5073)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7A25)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5949)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x587D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x587D)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5073)       ; 偕
     (=big5             . #xB0BA)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00855)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5076)       ; 
     (=ks-x1001         . #x712E)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5776)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5878)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5878)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5076)       ; 做
     (=big5             . #xB0B5)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00861)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x4D23)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4D23)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5874)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5874)       ; 
     (=ucs              . #x505C)       ; 停
     ))
 (define-char
      ((name              . "CJK RADICAL PERSON")
       (=ucs              . #x2E85)     ; ⺅
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5351)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5351)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x3353)      ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5249)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5249)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x3351)      ; 
     ))
     (=gb2312           . #x3D21)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4B6D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3D21)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x587A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x587A)       ; 
     (=jis-x0208-1990   . #x3772)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3772)       ; 健
     (=big5             . #xB0B7)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5328)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5328)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x3440)      ; 
     ))
      ((name              . "CJK RADICAL PERSON")
       (=ucs              . #x2E85)     ; ⺅
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5121)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5121)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x3362)      ; 
     ))
      ((=ucs              . #x9762)     ; 面
       ))
     (=jis-x0212                . #x3173)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5926)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5926)       ; 
     (=big5             . #xB0C1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00890)       ; 
     (=ucs              . #x506D)       ; 偭
       )
      ((=ucs              . #x54C0)     ; 哀
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5925)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5925)       ; 
     (=ucs              . #x506F)       ; 偯
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5056)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5056)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x334F)      ; 
     (=big5             . #xD44C)       ; 
     (shinjigen-2       . 343)
     (=jis-x0208                . #x4226)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7630)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5921)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5921)       ; 
     (=gb12345          . #x3260)       ; 側
     (=gt-pj-1          . #x4226)       ; 側
     (=big5             . #xB0BC)       ; 
     (shinjigen-2       . 347)
     (=jis-x0208                . #x4465)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6F4F)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x587E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x587E)       ; 
     (=gb12345          . #x556C)       ; 偵
     (=gt-pj-1          . #x4465)       ; 偵
     (=big5             . #xB0BB)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3676)       ; 
     (=ks-x1001         . #x694F)       ; 
     (=iso-ir165                . #x453C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x587B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x587B)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3676)       ; 偶
     (=big5             . #xB0B8)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00899)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4F7E)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4F7E)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5922)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5922)       ; 
     (=big5             . #xB0BD)       ; 
     ))
 (define-char
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((=ks-x1001         . #x635D)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x537A)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x537A)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 44014)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x3123)      ; 
       )
      ((=ucs              . #x661D)     ; 昝
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5872)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5872)       ; 
     (=big5             . #xB0AF)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00923)       ; 
     (=ucs              . #x507A)       ; 偺
        ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER ABOVE TO BELOW")
        (=ucs               . #x2FF1)   ; ⿱
        )
-       ((chinese-cns11643-1 . #x484D)  ; 
+       ((=cns11643-1       . #x484D)   ; 
        )
-       ((chinese-cns11643-1 . #x444C)  ; 
+       ((=cns11643-1       . #x444C)   ; 
        ))
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x3445)      ; 
     (shinjigen-1       . 332)
     (shinjigen-2       . 332)
     (=jis-x0208                . #x3536)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5873)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5873)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3536)       ; 偽
     (=big5             . #xB0B0)       ; 
     (=ucs              . #x507D)       ; 偽
       )
      ((=jis-x0208        . #x3534)     ; 
       (=ks-x1001         . #x5021)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x5870)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x5870)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 45758)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 354)
     (shinjigen-2       . 354)
     (=jis-x0208                . #x507A)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4E53)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5E2E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5E2E)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x507A)       ; 
     (=big5             . #xB3C8)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00928)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x4147)     ; 
       (=ks-x1001         . #x6148)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x5743)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x5743)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 27300)     ; 
       ))
     (=jis-x0212                . #x3178)       ; 
       ))
     (=jis-x0208-1978   . #x507C)       ; 
     (=jis-x0208-1983   . #x507C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5E2B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5E2B)       ; 
     ))
 (define-char
   '((ideographic-radical . 9)  ; ⼈
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5775)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5775)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x3A43)      ; 
     (=big5             . #xD85F)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x3078)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3078)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5E2A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5E2A)       ; 
     (=ucs              . #x508D)       ; 傍
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x6840)     ; 桀
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5E2D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5E2D)       ; 
     (=big5             . #xB3C7)       ; 
     ))
 (define-char
       )
      ((=jis-x0208        . #x4152)     ; 
       (=ks-x1001         . #x735A)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x543F)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x543F)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00756)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 361)
     (shinjigen-2       . 361)
     (=jis-x0212                . #x3224)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5E2F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5E2F)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x216D)       ; 
     (=big5             . #xB3C9)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00964)       ; 
     (shinjigen-2       . 359)
     (=jis-x0208                . #x3B31)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5F21)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5E30)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5E30)       ; 
     (=gb12345          . #x4921)       ; 傘
     (=gt-pj-1          . #x3B31)       ; 傘
     (=big5             . #xB3CA)       ; 
     (shinjigen-2       . 362)
     (=jis-x0208                . #x4877)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5D61)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5E2C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5E2C)       ; 
     (=gb12345          . #x3138)       ; 備
     (=gt-pj-1          . #x4877)       ; 備
     (=big5             . #xB3C6)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x6548)     ; 效
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5E31)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5E31)       ; 
     (=ucs              . #x509A)       ; 傚
     ))
 (define-char
       )
      ((=jis-x0208        . #x3A39)     ; 
       (=ks-x1001         . #x732C)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x5538)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x5538)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 08732)     ; 
       ))
     (=jis-x0212                . #x3227)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5BB6)     ; 家
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5E29)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5E29)       ; 
     (=gb12345          . #x7841)       ; 傢
     (=ucs              . #x50A2)       ; 傢
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x584A)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x584A)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x364D)      ; 
     (=ucs              . #x20321)      ; 𠌡
       )
      ((=jis-x0208        . #x4E5F)     ; 
       (=ks-x1001         . #x572B)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x5C5B)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x5C5B)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 27343)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x403C)      ; 
     (shinjigen-2       . 376)
     (=gb2312           . #x345F)       ; 
     (=iso-ir165                . #x345F)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6331)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6331)       ; 
     (=ucs              . #x50AC)       ; 催
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x5EB8)     ; 庸
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x632B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x632B)       ; 
     (=gb12345          . #x5336)       ; 傭
     (=ucs              . #x50AD)       ; 傭
     ))
       )
      ((=big5-cdp         . #x8BDD)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x6334)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6334)       ; 
     (=big5             . #xB6CD)       ; 
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5A72)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5A72)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x632D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x632D)       ; 
     ))
 (define-char
   '((=>ucs             . #x2032F)      ; 𠌯
     (shinjigen-2       . 162)
     (=jis-x0208                . #x5123)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6E6E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x632E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x632E)       ; 
     (=gb12345          . #x342B)       ; 傳
     (=gt-pj-1          . #x5123)       ; 傳
     (=big5             . #xB6C7)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5934)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5934)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 02691)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x415F)      ; 
       )
      ((=jis-x0212        . #x3879)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 05945)     ; 
-      (=big5-cdp         . #x8CDC)     ; 
       ))
     (ideograph-daikanwa . 01021)       ; 
     ))
     (shinjigen-2       . 375)
     (=jis-x0208                . #x3A44)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7370)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x632C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x632C)       ; 
     (=gb12345          . #x552E)       ; 債
     (=gt-pj-1          . #x3A44)       ; 債
     (=big5             . #xB6C5)       ; 
     (shinjigen-2       . 377)
     (=jis-x0208                . #x3D7D)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5F3F)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6332)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6332)       ; 
     (=gb12345          . #x494B)       ; 傷
     (=gt-pj-1          . #x3D7D)       ; 傷
     (=big5             . #xB6CB)       ; 
        ((=ucs              . #x590A)   ; 夊
        ))
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x6333)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6333)       ; 
     ))
 (define-char
   '((ideographic-radical . 9)  ; ⼈
       )
      ((=ucs              . #x9803)     ; 頃
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x6330)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6330)       ; 
     (=gb12345          . #x4763)       ; 傾
     (=big5             . #xB6C9)       ; 
     (=ucs              . #x50BE)       ; 傾
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x595F)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x595F)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x4161)      ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5C41)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5C41)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 24694)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x415D)      ; 
     (shinjigen-2       . 369)
     (=jis-x0208-1978   . #x364F)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5041)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x632F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x632F)       ; 
     (=gb12345          . #x3D76)       ; 僅
     (=big5             . #xB6C8)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01048)       ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 2789)
     (=iso-ir165                . #x2C25)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6335)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6335)       ; 
     (=big5             . #xB6CE)       ; 
     (=ucs              . #x50C7)       ; 僇
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5937)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5937)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x4160)      ; 
     (=big5             . #xDCBB)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x6C45)     ; 
       (=ks-x1001         . #x7731)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x5D4D)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x5D4D)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 36680)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x4166)      ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5E28)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5E28)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x3D59)      ; 
     (=hanziku-1                . #xD265)       ; 
      ((=ucs              . #x5DFD)     ; 巽
       ))
     (=jis-x0212                . #x3237)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x677C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x677C)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2178)       ; 
     (=big5             . #xB9B6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01083)       ; 
     (=jis-x0208-1983   . #x417C)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5F40)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4F71)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6779)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6779)       ; 
     (=big5             . #xB9B3)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01084)       ; 
     (=ucs              . #x50CF)       ; 像
     (shinjigen-2       . 392)
     (=jis-x0208                . #x3623)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4E60)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x677A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x677A)       ; 
     (=gb12345          . #x4748)       ; 僑
     (=gt-pj-1          . #x3623)       ; 僑
     (=big5             . #xB9B4)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6275)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6275)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x4234)      ; 
     ))
       )
      ((chinese-cns11643-5 . #x3B6F)    ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x6778)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6778)       ; 
     ))
 (define-char
   '((ideographic-radical . 9)  ; ⼈
     (=jis-x0208                . #x5125)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7D6A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5952)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6775)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6775)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5125)       ; 僖
     (=big5             . #xB9AF)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01095)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6327)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6327)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x456C)      ; 
     (=hanziku-1                . #xD2EA)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6053)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6053)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x4233)      ; 
     ))
     (=jis-x0208                . #x4E3D)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5676)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4145)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6777)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6777)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4E3D)       ; 僚
     (=big5             . #xB9B1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01100)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x5E7D)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x5E7D)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x4235)      ; 
     ))
     (shinjigen-2       . 393)
     (=jis-x0208                . #x5127)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6869)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6774)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6774)       ; 
     (=gb12345          . #x3D44)       ; 僥
     (=gt-pj-1          . #x5127)       ; 僥
     (=big5             . #xB9AE)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x492E)       ; 
     (=iso-ir165                . #x492E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6772)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6772)       ; 
     (=big5             . #xB9AC)       ; 
     (=ucs              . #x50E7)       ; 僧
     ))
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((=ks-x1001         . #x4A72)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x5F56)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x5F56)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 13260)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x422F)      ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 388)
     (=jis-x0212                . #x3243)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x677D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x677D)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x217D)       ; 
     (=big5             . #xB9B7)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01122)       ; 
     (=gb2312           . #x5954)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7350)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5954)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6776)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6776)       ; 
     (=big5             . #xB9B0)       ; 
     (=ucs              . #x50ED)       ; 僭
     ))
       ))
     (=gb2312           . #x5957)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5957)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6773)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6773)       ; 
     (=ucs              . #x50EE)       ; 僮
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x96C7)     ; 雇
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x677B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x677B)       ; 
     (=big5             . #xB9B5)       ; 
     (=ucs              . #x50F1)       ; 僱
     ))
        )
        ((=ucs              . #x592D)   ; 夭
        )
-       ((chinese-cns11643-1 . #x4F66)  ; 
+       ((=cns11643-1       . #x4F66)   ; 
+       (=ucs@cns           . #x975E)   ; 
        ))
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x4232)      ; 
     (=gb2312           . #x3D29)       ; 
     (=jis-x0208                . #x512C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3D29)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6C23)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6C23)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x512C)       ; 僵
     (=big5             . #xBBF8)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01158)       ; 
     (shinjigen-2       . 208)
     (=jis-x0208                . #x512B)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4A24)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6C24)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6C24)       ; 
     (=gb12345          . #x3C5B)       ; 價
     (=gt-pj-1          . #x512B)       ; 價
     (=big5             . #xBBF9)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x4627)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4627)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6C22)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6C22)       ; 
     (=ucs              . #x50FB)       ; 僻
     ))
 (define-char
     (shinjigen-2       . 407)
     (=jis-x0208                . #x3537)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6B70)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6C21)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6C21)       ; 
     (=gb12345          . #x5247)       ; 儀
     (=gt-pj-1          . #x3537)       ; 儀
     (=big5             . #xBBF6)       ; 
     (shinjigen-1       . 415)
     (shinjigen-2       . 415)
     (=jis-x0208                . #x512F)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6C25)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6C25)       ; 
     (=gb12345          . #x592F)       ; 儂
     (=gt-pj-1          . #x512F)       ; 儂
     (=big5             . #xBBFA)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x610F)     ; 意
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x6B7E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6B7E)       ; 
     (=gb12345          . #x525A)       ; 億
     (=ucs              . #x5104)       ; 億
     ))
       )
      ((=ucs              . #x7576)     ; 當
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x6C28)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6C28)       ; 
     (=big5             . #xBBFD)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01180)       ; 
     (=ucs              . #x5105)       ; 儅
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6738)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6738)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-7 . #x2131)      ; 
     (=ucs              . #x203BB)      ; 𠎻
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6439)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6439)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 13303)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x4F52)      ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 405)
     (=jis-x0212                . #x324C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6C26)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6C26)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2321)       ; 
     (=gb12345          . #x3F6B)       ; 儈
     (=big5             . #xBBFB)       ; 
     (shinjigen-2       . 291)
     (=jis-x0208                . #x512D)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4B7B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x6C27)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6C27)       ; 
     (=gb12345          . #x3C73)       ; 儉
     (=gt-pj-1          . #x512D)       ; 儉
     (=big5             . #xBBFC)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x3272)     ; 
       (=ks-x1001         . #x7A30)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x6658)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x6658)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 35067)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x4B77)      ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6734)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6734)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x487C)      ; 
     (=ucs              . #x203C0)      ; 𠏀
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((=ks-x1001         . #x6121)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x657B)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x657B)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 29074)     ; 
       ))
     (ideograph-daikanwa . 01200)       ; 
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((=ks-x1001         . #x6121)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x657B)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x657B)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 29074)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-7 . #x212A)      ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x675B)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x675B)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x4921)      ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x655C)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x655C)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 31339)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x4B28)      ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x4152)     ; 
       (=ks-x1001         . #x735A)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x543F)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x543F)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00756)     ; 
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x456F)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x456F)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x4C45)      ; 
     (=ucs              . #x203E7)      ; 𠏧
       ))
     (shinjigen-1       . 428)
     (=jis-x0212                . #x3252)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x7033)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7033)       ; 
     (=gb12345          . #x594F)       ; 儐
     (=big5             . #xBEAA)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01214)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x9700)     ; 需
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x7030)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7030)       ; 
     (=big5             . #xBEA7)       ; 
     ))
 (define-char
     (shinjigen-1       . 424)
     (shinjigen-2       . 424)
     (=jis-x0208                . #x5132)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x7032)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7032)       ; 
     (=gb12345          . #x5931)       ; 儔
     (=gt-pj-1          . #x5132)       ; 儔
     (=big5             . #xBEA9)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6A4B)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6A4B)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x5359)      ; 
     (=ucs@cns          . #x349B)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x9F4A)     ; 齊
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x7034)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7034)       ; 
     (=gb12345          . #x592D)       ; 儕
     (=ucs              . #x5115)       ; 儕
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6A4D)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6A4D)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x5358)      ; 
     (=hanziku-1                . #xD5AD)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6971)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6971)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 23032)     ; 
       ))
     (=jis-x0208                . #x5130)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6A58)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6A58)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x4F5B)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01232)       ; 
     (shinjigen-2       . 422)
     (=jis-x0208-1978   . #x4B79)       ; 
     (=jis-x0208-1983   . #x5056)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x7031)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7031)       ; 
     (=jis-x0208-1990   . #x5056)       ; 
     (=gb12345          . #x7845)       ; 儘
     (=gt-pj-1          . #x5056)       ; 儘
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6B42)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6B42)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x4F5A)      ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6842)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6842)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 05802)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 430)
     (shinjigen-2       . 432)
     (=jis-x0208                . #x3D7E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5F41)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x7341)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7341)       ; 
     (=gb12345          . #x3325)       ; 償
     (=gt-pj-1          . #x3D7E)       ; 償
     (=big5             . #xC076)       ; 
       )
      ((=jis-x0212        . #x5665)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 30124)     ; 
-      (=big5-cdp         . #x8BEF)     ; 
       ))
     (ideograph-daikanwa . 01247)       ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6E59)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6E59)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 31781)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x543F)      ; 
     (=jis-x0208                . #x5134)       ; 
     (=ks-x1001         . #x566D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x405C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x7342)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7342)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5134)       ; 儡
     (=big5             . #xC077)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01249)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6C5D)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6C5D)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x5565)      ; 
     (=hanziku-1                . #xD6BA)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6C68)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6C68)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x7340)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7340)       ; 
     ))
 (define-char
   '((morohashi-daikanwa        1261 0 1)
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6D30)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6D30)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x5566)      ; 
     (=ucs              . #x2040D)      ; 𠐍
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6F45)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6F45)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x5568)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01268)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x7235)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x7235)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x6144)      ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x8AF8)     ; 諸
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x7343)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7343)       ; 
     (=gb12345          . #x3422)       ; 儲
     (=big5             . #xC078)       ; 
     (=ucs              . #x5132)       ; 儲
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x7052)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x7052)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x612F)      ; 
     (=hanziku-1                . #xD6F3)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x5D45)     ; 
       (=ks-x1001         . #x4F7D)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x7657)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x7657)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 16349)     ; 
       ))
     (ideograph-daikanwa . 01294)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x5D45)     ; 
       (=ks-x1001         . #x4F7D)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x7657)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x7657)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 16349)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x632E)      ; 
      ((=ucs              . #x6BDA)     ; 毚
       ))
     (=jis-x0212                . #x3260)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x782B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x782B)       ; 
     (=big5             . #xC35F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01296)       ; 
     (=ucs              . #x5133)       ; 儳
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x7533)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x7533)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-5 . #x674F)      ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x795E)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x795E)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x7A62)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7A62)       ; 
     ))
 (define-char
   '((=>ucs             . #x34A7)       ; 㒧
       )
      ((=ucs              . #x7F85)     ; 羅
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x7A63)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7A63)       ; 
     (=big5             . #xC4D8)       ; 
     (=ucs              . #x5138)       ; 儸
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x7931)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x7931)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x662D)      ; 
     (=hanziku-1                . #xD778)       ; 
     (shinjigen-1       . 443)
     (shinjigen-2       . 443)
     (=jis-x0208                . #x5138)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x7B58)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7B58)       ; 
     (=gb12345          . #x594E)       ; 儻
     (=gt-pj-1          . #x5138)       ; 儻
     (=big5             . #xC56C)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x536E)     ; 
       (=ks-x1001         . #x6571)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x7964)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x7964)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 04589)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 441)
     (shinjigen-2       . 441)
     (=jis-x0208                . #x5137)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6570)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x7B57)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7B57)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5137)       ; 
     (=big5             . #xC56B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01324)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4B68)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4B68)     ; 
       ))
     (=hanziku-1                . #xCA6B)       ; 
     (=ucs              . #x20243)      ; 𠉃
       )
      ((=ucs              . #x53F3)     ; 右
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x443A)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x443A)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00095)     ; 
       ))
     (=hanziku-1                . #xD04E)       ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER ABOVE TO BELOW")
       (=ucs              . #x2FF1)     ; ⿱
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4740)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4740)     ; 
       )
      ((=big5-cdp         . #x87FE)     ; 
       ))
       )
      ((=ucs              . #x20692)    ; 𠚒
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x456F)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x456F)     ; 
       ))
     (=hanziku-1                . #xD2C9)       ; 
     (=ucs              . #x2039C)      ; 𠎜
index 4df70fe..239221d 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
     (=gb2312           . #x3679)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5139)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3679)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x442A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x442A)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5139)       ; 儿
     (=big5             . #xA449)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01336)       ; 
@@ -25,7 +25,7 @@
     (=jis-x0208                . #x513A)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6834)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5823)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4442)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4442)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x513A)       ; 兀
     (=big5             . #xA461)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01337)       ; 
@@ -51,7 +51,7 @@
     (=jis-x0208                . #x3074)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6B43)       ; 
     (=iso-ir165                . #x544A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4478)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4478)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3074)       ; 允
     (=big5             . #xA4B9)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01338)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3835)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6A2A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x542A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4477)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4477)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3835)       ; 元
     (=big5             . #xA4B8)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01340)       ; 
     (=jis-x0208                . #x373B)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7A7C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5056)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4573)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4573)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x373B)       ; 兄
     (=big5             . #xA553)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01343)       ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 454)
     (shinjigen-2       . 454)
-    (chinese-cns11643-1 . #x4572)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4572)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01344)       ; 
     ))
 (define-char
     (hanyu-dazidian    1 268 2)
     (=gb2312           . #x5557)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5557)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x473E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x473E)       ; 
     (=jis-x0208-1990   . #x437B)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x437B)       ; 兆
     (=big5             . #xA5FC)       ; 
     (shinjigen-2       . 450)
     (=jis-x0208                . #x3624)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7D54)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x473D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x473D)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3624)       ; 兇
     (=big5             . #xA5FB)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01348)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4068)       ; 
     (=ks-x1001         . #x603B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4F48)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x473F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x473F)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4068)       ; 先
     (=big5             . #xA5FD)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01349)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3877)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4E43)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3962)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x473C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x473C)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3877)       ; 光
     (=big5             . #xA5FA)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01350)       ; 
     (=jis-x0208                . #x396E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x503A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3F4B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x492C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x492C)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x396E)       ; 克
     (=big5             . #xA74A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01355)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5144)     ; 兄
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x492B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x492B)       ; 
     (=ucs              . #x514C)       ; 兌
     ))
 (define-char
     (=gb2312           . #x4362)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5873)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4362)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x492D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x492D)       ; 
     (=big5             . #xA74B)       ; 
     (=ucs              . #x514D)       ; 免
     ))
     (shinjigen-2       . 460)
     (=jis-x0208                . #x513B)       ; 
     (=ks-x1001         . #x642E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4C23)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4C23)       ; 
     (=gb12345          . #x3679)       ; 兒
     (=gt-pj-1          . #x513B)       ; 兒
     (=big5             . #xA8E0)       ; 
       (=ucs              . #x2FF0)     ; ⿰
       )
      ((=jis-x0212        . #x3265)     ; 
-      (=ucs@jis                  . #x5142)     ; 
       )
      ((=jis-x0212        . #x3265)     ; 
-      (=ucs@jis                  . #x5142)     ; 
       ))
     (=jis-x0212                . #x3268)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5153)       ; 
     (=gb2312           . #x4D43)       ; 
     (=jis-x0208-1983   . #x513D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4D43)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4C22)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4C22)       ; 
     (=jis-x0208-1990   . #x513D)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x513D)       ; 兔
     (=big5             . #xA8DF)       ; 
     (=gb2312           . #x596E)       ; 
     (=jis-x0212                . #x3269)       ; 
     (=iso-ir165                . #x596E)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4C24)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4C24)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E51)       ; 
     (=big5             . #xA8E1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01369)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x312F)     ; 
       (=ks-x1001         . #x7564)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x4460)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x4460)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00023)     ; 
       ))
     (=hanziku-1                . #xDE46)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x514C)     ; 兌
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5022)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5022)       ; 
     (=ucs              . #x5157)       ; 兗
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x5341)     ; 十
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x2279)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x2279)       ; 
     (=big5             . #xA259)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01380)       ; 
     (=ucs              . #x5159)       ; 兙
       )
      ((=ucs              . #x5343)     ; 千
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x227A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x227A)       ; 
     (=big5             . #xA25A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01383)       ; 
     (=ucs              . #x515B)       ; 兛
     (=jis-x0208                . #x3375)       ; 
     (=ks-x1001         . #x545F)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3635)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5927)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5927)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3375)       ; 兜
     (=big5             . #xB0C2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01386)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5206)     ; 分
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x227C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x227C)       ; 
     (=ucs              . #x515D)       ; 兝
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x6BDB)     ; 毛
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x227B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x227B)       ; 
     (=big5             . #xA25B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01388)       ; 
     (=hanziku-5                . #xF16C)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x767E)     ; 百
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x227D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x227D)       ; 
     (=big5             . #xA25D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01394)       ; 
     (=ucs              . #x5161)       ; 兡
     (=jis-x0208                . #x513E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5067)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3E24)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x677E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x677E)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x513E)       ; 兢
     (=big5             . #xB9B8)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01395)       ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER SURROUND FROM LOWER LEFT")
       (=ucs              . #x2FFA)     ; ⿺
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4572)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4572)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 01344)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EAC)     ; 京
   '((ideographic-radical . 10) ; ⼉
     (ideographic-strokes . 14)
     (total-strokes      . 16)
-    (chinese-cns11643-1 . #x227E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x227E)       ; 
     (=big5             . #xA25E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01405)       ; 
     (=ucs              . #x5163)       ; 兣
       )
      ((=ucs              . #x5149)     ; 光
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6C5D)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6C5D)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x5E25)      ; 
     ))
index fe8af7c..5203f5a 100644 (file)
@@ -21,7 +21,7 @@
     (hanyu-dazidian    1 102 1)
     (=gb2312           . #x486B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x486B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x442B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x442B)       ; 
     (=ucs              . #x5165)       ; 入
     ))
 (define-char
     (hanyu-dazidian    1 97 2)
     (shinjigen-1       . 482)
     (shinjigen-2       . 482)
-    (chinese-cns11643-1 . #x4479)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4479)       ; 
     (=ucs              . #x5167)       ; 內
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x738B)     ; 王
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4740)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4740)       ; 
     ))
 (define-char
   '((morohashi-daikanwa        1424 0 1)
       ))
     (shinjigen-1       . 484)
     (shinjigen-2       . 484)
-    (chinese-cns11643-1 . #x4C25)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4C25)       ; 
     (=gb12345          . #x413D)       ; 兩
     (=ucs              . #x5169)       ; 兩
     ))
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER ABOVE TO BELOW")
       (=ucs              . #x2FF1)     ; ⿱
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4740)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4740)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E23)     ; 丣
       ))
index 5311e3f..8b7baa0 100644 (file)
@@ -24,7 +24,7 @@
     (shinjigen-2       . 489)
     (=gb2312           . #x304B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x304B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x442C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x442C)       ; 
     (=ucs              . #x516B)       ; 八
     ))
 (define-char
     (shinjigen-2       . 493)
     (=gb2312           . #x392B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x392B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x447C)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x447C)       ; 
     (=jis-x0208-1990   . #x3878)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3878)       ; 公
     (=ucs              . #x516C)       ; 公
       ))
     (=gb2312           . #x4179)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4179)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x447A)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x447A)       ; 
     (=ucs              . #x516D)       ; 六
     ))
 (define-char
       ))
     (=gb2312           . #x5962)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5962)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x447B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x447B)       ; 
     (=ucs              . #x516E)       ; 兮
     ))
 (define-char
     (=jis-x0208                . #x3626)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4D6C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3932)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4741)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4741)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3626)       ; 共
     (=big5             . #xA640)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01458)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4A3C)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5C32)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3178)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x492E)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x492E)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4A3C)       ; 兵
     (=big5             . #xA74C)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01462)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4236)       ; 
     (=ks-x1001         . #x506C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4664)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4C27)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4C27)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4236)       ; 其
     (=big5             . #xA8E4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01472)       ; 
     (=gb2312           . #x3E5F)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4E7D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3E5F)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4C26)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4C26)       ; 
     (=big5             . #xA8E3)       ; 
     (=jef-china3       . #x43E8)       ; 
     (=ucs              . #x5177)       ; 具
     (=jis-x0208                . #x4535)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6E70)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3564)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4C28)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4C28)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4535)       ; 典
     (=big5             . #xA8E5)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01474)       ; 
     (=gb2312           . #x3C66)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3773)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3C66)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5440)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5440)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3773)       ; 兼
     (=gt-k             . 06417)        ; 
     (=ucs              . #x517C)       ; 兼
                 (=ucs               . #x2FF1)  ; ⿱
                 )
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4621)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4621)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x7570)     ; 異
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x7035)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7035)       ; 
     ))
 (define-char
   '((=>ucs             . #x20536)      ; 𠔶
index d295c70..19f2b49 100644 (file)
     (=gb2312           . #x483D)       ; 
     (=jis-x0208-1983   . #x5147)       ; 
     (=iso-ir165                . #x483D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4574)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4574)       ; 
     (=jis-x0208-1990   . #x5147)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5147)       ; 冉
     (=big5             . #xA554)       ; 
     (shinjigen-2       . 508)
     (=jis-x0208                . #x3A7D)       ; 
     (=ks-x1001         . #x737C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4575)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4575)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3A7D)       ; 冊
     (=big5             . #xA555)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01515)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3A46)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6E22)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5459)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4742)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4742)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3A46)       ; 再
     (=big5             . #xA641)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 48933)       ; 
     (shinjigen-1       . 519)
     (shinjigen-2       . 519)
     (=jis-x0208                . #x5149)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5024)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5024)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5149)       ; 冑
     (=big5             . #xAB60)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01537)       ; 
     (=gb2312           . #x4330)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5933)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4330)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5023)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5023)       ; 
     (=big5             . #xAB5F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01538)       ; 
     (=jef-china3       . #x5BBC)       ; 
     (=jis-x0208-1983   . #x514B)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5874)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4361)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5928)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5928)       ; 
     (=jis-x0208-1990   . #x514B)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x514B)       ; 冕
     (=big5             . #xB0C3)       ; 
                 )
       :sources (seiji-tsuu morohashi-daikanwa)))
     (hanyu-dazidian    2 1516 8)
-    (chinese-cns11643-1 . #x5E32)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5E32)       ; 
     (=big5             . #xB3CC)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01597)       ; 
     ))
index 3293345..800f310 100644 (file)
@@ -32,7 +32,7 @@
     (=jis-x0208                . #x3E69)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6937)       ; 
     (=iso-ir165                . #x485F)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x447D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x447D)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3E69)       ; 冗
     (=big5             . #xA4BE)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01566)       ; 
     (=jis-x0208                . #x3427)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4E2E)       ; 
     (=iso-ir165                . #x395A)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5025)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5025)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3427)       ; 冠
     (=big5             . #xAB61)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01580)       ; 
     (=gb2312           . #x5A23)       ; 
     (=jis-x0208                . #x514F)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5A23)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5443)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5443)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x514F)       ; 冢
     (=big5             . #xADE0)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01585)       ; 
       )
      ((=jis-x0208        . #x3C68)     ; 
       (=ks-x1001         . #x7622)     ; 
-      (chinese-cns11643-1 . #x4C3D)    ; 
+      (=cns11643-1       . #x4C3D)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 03158)     ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 927)
     (=gb2312           . #x5429)       ; 
     (=jis-x0208-1983   . #x514D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5429)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5441)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5441)       ; 
     (=jis-x0208-1990   . #x514D)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x514D)       ; 冤
     (=gt-k             . 06575)        ; 
       ))
     (=gb2312           . #x5A24)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5A24)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5442)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5442)       ; 
     (=ucs              . #x51A5)       ; 冥
     ))
 (define-char
                 )
       :sources (seiji-tsuu morohashi-daikanwa)))
     (hanyu-dazidian    2 1516 8)
-    (chinese-cns11643-1 . #x5E32)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5E32)       ; 
     (=big5             . #xB3CC)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01597)       ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x5196)     ; 冖
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x685D)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x685D)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 09051)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 536)
     (shinjigen-2       . 536)
-    (chinese-cns11643-1 . #x7036)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7036)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01601)       ; 
     ))
 (define-char
index 9f9065a..d1f1278 100644 (file)
@@ -73,7 +73,7 @@
     (=gb2312           . #x362C)       ; 
     (=jis-x0208                . #x455F)       ; 
     (=iso-ir165                . #x362C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4576)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4576)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x455F)       ; 冬
     (=gt-k             . 01056)        ; 
     (=ucs              . #x51AC)       ; 冬
     (=gb2312           . #x3179)       ; 
     (=jis-x0208                . #x5156)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3179)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4743)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4743)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5156)       ; 冰
     (=big5             . #xA642)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01612)       ; 
     (=jis-x0208                . #x4C6A)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6527)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5231)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x492F)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x492F)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4C6A)       ; 冶
     (=big5             . #xA74D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01621)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x51AB)     ; 冫
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x456F)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x456F)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x4930)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4930)       ; 
     ))
 (define-char
   '((morohashi-daikanwa        1622 0 3)
     (=jis-x0208                . #x5158)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5629)       ; 
     (=iso-ir165                . #x597D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x4C29)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x4C29)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5158)       ; 冽
     (=big5             . #xA8E6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01637)       ; 
       ))
     (=gb2312           . #x573C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x573C)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5446)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5446)       ; 
     (=ucs              . #x51C6)       ; 准
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x51AB)     ; 冫
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4F65)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4F65)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-2 . #x2E24)      ; 
     ))
     (=gb2312           . #x3572)       ; 
     (=jis-x0208-1983   . #x437C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3572)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5447)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5447)       ; 
     (=jis-x0208-1990   . #x437C)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x437C)       ; 凋
     (=big5             . #xADE4)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x590C)     ; 夌
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x5445)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5445)       ; 
     ))
 (define-char
   '((morohashi-daikanwa        1669 0 1)
     (shinjigen-2       . 554)
     (=jis-x0208                . #x4560)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5450)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5444)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5444)       ; 
     (=gb12345          . #x3633)       ; 凍
     (=gt-pj-1          . #x4560)       ; 凍
     (=big5             . #xADE1)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x51AB)     ; 冫
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x6562)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x6562)     ; 
       ))
-    (chinese-cns11643-1 . #x6C29)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x6C29)       ; 
     ))
 (define-char
   '((=>ucs             . #x51DB)       ; 凛
        )
        ((ideograph-daikanwa . 00300)   ; 
        )
-       ((chinese-cns11643-1 . #x467C)  ; 
-       (ideograph-daikanwa . 24623)    ; 
+       ((ideograph-daikanwa . 24623)   ; 
        ))
       ))
     (shinjigen-1       . 563)
        )
        ((=ucs              . #x342D)   ; 㐭
        )
-       ((chinese-cns11643-1 . #x467C)  ; 
-       (ideograph-daikanwa . 24623)    ; 
+       ((ideograph-daikanwa . 24623)   ; 
        ))
       ))
     (chinese-cns11643-3 . #x4B30)      ; 
     (=jis-x0208                . #x3645)       ; 
     (=ks-x1001         . #x6B6A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x447D)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x7037)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x7037)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x3645)       ; 凝
     (=big5             . #xBEAE)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01720)       ; 
index 4420fa1..3771a76 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
     (=gb2312           . #x3C38)       ; 
     (=jis-x0208                . #x515C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3C38)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x442D)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x442D)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x515C)       ; 几
     (=big5             . #xA44C)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01737)       ; 
@@ -52,7 +52,7 @@
     (=jis-x0208                . #x4B5E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x5B6D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3732)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x443B)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x443B)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x4B5E)       ; 凡
     (=big5             . #xA45A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01739)       ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER ABOVE TO BELOW")
       (=ucs              . #x2FF1)     ; ⿱
       )
-     ((chinese-cns11643-1 . #x4736)    ; 
+     ((=cns11643-1       . #x4736)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x51E0)     ; 几
       ))
     (=jis-x0208                . #x5160)       ; 
     (=ks-x1001         . #x7C45)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3B4B)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5929)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5929)       ; 
     (=gt-pj-1          . #x5160)       ; 凰
     (=big5             . #xB0C4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01784)       ; 
     (shinjigen-2       . 577)
     (=jis-x0208                . #x332E)       ; 
     (=ks-x1001         . #x4B42)       ; 
-    (chinese-cns11643-1 . #x5E33)      ; 
+    (=cns11643-1       . #x5E33)       ; 
     (=gb12345          . #x3F2D)       ; 凱
     (=gt-pj-1          . #x332E)       ; 凱
     (=big5             . #xB3CD)       ; 
@@