Rename `japanese-jisx0212' to `=jis-x0212'.
authortomo <tomo>
Wed, 16 Apr 2003 04:12:53 +0000 (04:12 +0000)
committertomo <tomo>
Wed, 16 Apr 2003 04:12:53 +0000 (04:12 +0000)
201 files changed:
lisp/utf-2000/Ideograph-R001-One.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R002-Line.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R004-Slash.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R005-Second.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R007-Two.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R008-Lid.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R009-Man.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R010-Legs.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R011-Enter.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R012-Eight.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R013-Down-Box.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R014-Cover.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R015-Ice.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R016-Table.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R017-Open-Box.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R018-Knife.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R019-Power.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R020-Wrap.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R021-Spoon.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R022-Right-Open-Box.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R023-Hiding-Enclosure.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R024-Ten.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R025-Divination.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R026-Seal.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R027-Cliff.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R028-Private.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R029-Again.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R030-Mouth.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R031-Enclosure.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R032-Earth.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R033-Scholar.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R034-Go.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R035-Go-Slowly.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R036-Evening.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R037-Big.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R038-Woman.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R039-Child.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R040-Roof.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R041-Inch.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R042-Small.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R043-Lame.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R044-Corpse.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R045-Sprout.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R046-Mountain.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R047-River.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R048-Work.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R049-Oneself.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R050-Turban.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R053-Dotted-Cliff.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R055-Two-Hands.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R056-Shoot.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R057-Bow.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R058-Snout.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R059-Bristle.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R060-Step.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R061-Heart.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R062-Halberd.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R063-Door.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R064-Hand.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R065-Branch.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R066-Rap.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R067-Script.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R068-Dipper.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R069-Axe.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R070-Square.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R072-Sun.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R073-Say.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R074-Moon.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R075-Tree.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R076-Lack.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R077-Stop.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R078-Death.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R079-Weapon.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R080-Do-Not.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R081-Compare.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R082-Fur.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R083-Clan.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R084-Steam.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R085-Water.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R086-Fire.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R087-Claw.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R088-Father.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R090-Half-Tree-Trunk.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R091-Slice.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R092-Fang.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R093-Cow.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R094-Dog.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R095-Profound.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R096-Jade.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R097-Melon.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R098-Tile.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R100-Life.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R101-Use.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R102-Field.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R103-Bolt-Of-Cloth.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R104-Sickness.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R106-White.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R107-Skin.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R108-Dish.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R109-Eye.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R110-Spear.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R111-Arrow.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R112-Stone.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R113-Spirit.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R114-Track.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R115-Grain.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R116-Cave.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R117-Stand.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R118-Bamboo.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R119-Rice.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R120-Silk.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R121-Jar.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R122-Net.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R123-Sheep.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R124-Feather.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R125-Old.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R126-And.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R127-Plow.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R128-Ear.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R129-Brush.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R130-Meat.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R131-Minister.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R132-Self.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R133-Arrive.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R134-Mortar.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R135-Tongue.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R136-Oppose.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R137-Boat.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R139-Color.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R140-Grass.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R141-Tiger.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R142-Insect.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R143-Blood.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R144-Walk-Enclosure.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R145-Clothes.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R146-West.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R147-See.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R148-Horn.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R149-Speech.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R150-Valley.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R151-Bean.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R152-Pig.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R153-Badger.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R154-Shell.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R155-Red.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R156-Run.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R157-Foot.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R158-Body.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R159-Cart.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R160-Bitter.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R162-Walk.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R163-City.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R164-Wine.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R167-Gold.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R168-Long.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R169-Gate.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R170-Mound.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R172-Short-Tailed-Bird.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R173-Rain.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R174-Blue.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R176-Face.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R177-Leather.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R178-Tanned-Leather.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R179-Leek.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R180-Sound.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R181-Leaf.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R182-Wind.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R184-Eat.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R186-Fragrant.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R187-Horse.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R188-Bone.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R189-Tall.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R190-Hair.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R191-Fight.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R193-Cauldron.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R194-Ghost.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R195-Fish.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R196-Bird.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R197-Salt.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R198-Deer.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R199-Wheat.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R201-Yellow.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R203-Black.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R205-Frog.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R206-Tripod.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R207-Drum.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R208-Rat.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R209-Nose.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R211-Tooth.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R212-Dragon.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R213-Turtle.el
lisp/utf-2000/Ideograph-R214-Flute.el
lisp/utf-2000/u000A0-Latin-1-Supplement.el
lisp/utf-2000/u00100-Latin-Extended-A.el
lisp/utf-2000/u00180-Latin-Extended-B.el
lisp/utf-2000/u002B0-Spacing-Modifier-Letters.el
lisp/utf-2000/u00370-Greek.el
lisp/utf-2000/u00400-Cyrillic.el
lisp/utf-2000/u02100-Letterlike-Symbols.el
lisp/utf-2000/u02E00-CJK-Radical-Supplement.el
lisp/utf-2000/u0FF00-Halfwidth-and-Fullwidth-Forms.el

index 4603d53..1e9e94b 100644 (file)
@@ -54,7 +54,7 @@
       (=ucs              . #x310E)     ; ㄎ
       ))
     (hanyu-dazidian    1 4 1)
-    (japanese-jisx0212 . #x3021)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3021)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2126)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2122)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x3021)       ; 
     (ideographic-strokes . 1)
     (total-strokes      . 2)
     (hanyu-dazidian    1 3 1)
-    (japanese-jisx0212 . #x3022)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3022)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2126)      ; 
     (=gt-pj-2          . #x3024)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00007)       ; 
     (ideographic-strokes . 1)
     (total-strokes      . 2)
     (hanyu-dazidian    1 2 4)
-    (japanese-jisx0212 . #x3023)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3023)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2125)      ; 
     (=gt-pj-2          . #x3025)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00008)       ; 
     (total-strokes      . 3)
     (hanyu-dazidian    1 9 1)
     (chinese-gb2312    . #x5822)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3024)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3024)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5822)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2127)      ; 
     (=gt-pj-2          . #x3028)       ; 
      ((=ucs              . #x4E00)     ; 一
       ))
     (shinjigen-2       . 17)
-    (japanese-jisx0212 . #x3025)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3025)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2139)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2124)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x3032)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53BB)     ; 去
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3026)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3026)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4723)      ; 
     (=gt-pj-2          . #x303B)       ; 
     (chinese-big5      . #xA5E1)       ; 
       ))
     (comment           . "M-11708 is different character.")
     (hanyu-dazidian    1 21 6)
-    (japanese-jisx0212 . #x3027)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3027)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2335)      ; 
     (=gt-pj-2          . #x3041)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00048)       ; 
     (total-strokes      . 7)
     (hanyu-dazidian    1 21 2)
     (chinese-gb2312    . #x413D)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3028)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3028)       ; 
     (=iso-ir165                . #x413D)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x243F)      ; 
     (=gt-pj-2          . #x3044)       ; 
index 5acadbf..f46921c 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@
     (total-strokes      . 1)
     (hanyu-dazidian    1 28 2)
     (chinese-gb2312    . #x582D)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3029)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3029)       ; 
     (=iso-ir165                . #x582D)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2121)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E24)       ; 
     (shinjigen-1       . 32)
     (shinjigen-2       . 32)
     (chinese-gb2312    . #x513E)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x302A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x302A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x513E)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4439)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2126)       ; 
       )
      ((=big5-cdp         . #x8BF1)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x302B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x302B)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2130)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2127)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x3058)       ; 
     (ideographic-strokes . 3)
     (total-strokes      . 4)
     (hanyu-dazidian    1 28 8)
-    (japanese-jisx0212 . #x302C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x302C)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x213A)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E25)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x3059)       ; 
     (shinjigen-1       . 35)
     (shinjigen-2       . 35)
     (chinese-gb2312    . #x3761)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x302D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x302D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3761)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E26)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x305A)       ; 
       )
      ((=big5-cdp         . #x8B75)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x302E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x302E)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2B5E)      ; 
     (=gt-pj-2          . #x3063)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00087)       ; 
index 432f228..4ba518e 100644 (file)
@@ -20,7 +20,7 @@
     (ideographic-strokes . 0)
     (total-strokes      . 1)
     (hanyu-dazidian    1 42 9)
-    (japanese-jisx0212 . #x302F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x302F)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2122)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2128)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x3073)       ; 
@@ -52,7 +52,7 @@
     (ideographic-strokes . 0)
     (total-strokes      . 1)
     (hanyu-dazidian    1 48 3)
-    (japanese-jisx0212 . #x3030)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3030)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2123)      ; 
     (chinese-gb12345   . #x7D7B)       ; 乁
     (=gt-pj-2          . #x3075)       ; 
   '((ideographic-radical . 4)  ; ⼃
     (ideographic-strokes . 1)
     (total-strokes      . 2)
-    (japanese-jisx0212 . #x3031)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3031)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x307A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00116)       ; 
     (=jef-china3       . #x41BD)       ; 
      ((=ucs              . #x4E03)     ; 七
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5831)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3032)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3032)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5831)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2129)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x307D)       ; 
     (ideographic-strokes . 5)
     (total-strokes      . 6)
     (hanyu-dazidian    1 38 5)
-    (japanese-jisx0212 . #x3033)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3033)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2227)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x212C)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x312D)       ; 
index 8b3c163..4e2a903 100644 (file)
@@ -34,7 +34,7 @@
   '((ideographic-radical . 5)  ; ⼄
     (ideographic-strokes . 0)
     (total-strokes      . 1)
-    (japanese-jisx0212 . #x3034)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3034)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2124)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x212F)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x3143)       ; 
     (total-strokes      . 2)
     (hanyu-dazidian    1 49 9)
     (chinese-gb2312    . #x583F)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3035)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3035)       ; 
     (=iso-ir165                . #x583F)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x3146)       ; 
     (chinese-big5      . #xC941)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E5A)     ; 乚
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3036)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3036)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2145)      ; 
     (=gt-pj-2          . #x314C)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00176)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E5A)     ; 乚
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3037)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3037)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2264)      ; 
     (=gt-pj-2          . #x3151)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00181)       ; 
      ((=ucs              . #x4E5A)     ; 乚
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5840)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3038)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3038)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5840)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4726)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2130)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E59)     ; 乙
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3039)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3039)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2531)      ; 
     (=gt-pj-2          . #x315A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00191)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E5A)     ; 乚
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x303A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x303A)       ; 
     (=ucs@jis          . #x4E75)       ; 
     ))
 (define-char
        ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER ABOVE TO BELOW")
        (=ucs               . #x2FF1)   ; ⿱
        )
-       ((japanese-jisx0212  . #x4A48)  ; 
-       (chinese-cns11643-4 . #x2151)   ; 
+       ((chinese-cns11643-4 . #x2151)  ; 
        (=jis-x0213-2-2000  . #x702A)   ; 
        (ideograph-daikanwa . 19655)    ; 
        )
      ((=ucs              . #x4E5A)     ; 乚
       ))
     (shinjigen-1       . 65)
-    (japanese-jisx0212 . #x303B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x303B)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2B23)      ; 
     (=gt-pj-2          . #x315D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00194)       ; 
        ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER ABOVE TO BELOW")
        (=ucs               . #x2FF1)   ; ⿱
        )
-       ((japanese-jisx0212  . #x4A48)  ; 
-       (chinese-cns11643-4 . #x2151)   ; 
+       ((chinese-cns11643-4 . #x2151)  ; 
        (ideograph-daikanwa . 19655)    ; 
        )
        ((chinese-cns11643-1 . #x484E)  ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E5A)     ; 乚
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x303C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x303C)       ; 
     (=gt-pj-2          . #x3167)       ; 
     (chinese-big5      . #xD44B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00205)       ; 
index 7b33f1d..2b24607 100644 (file)
@@ -75,7 +75,7 @@
      ((=ucs              . #x4E01)     ; 丁
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5821)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x303D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x303D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5821)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2129)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E27)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E8C)     ; 二
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x303E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x303E)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x213B)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00259)       ; 
     (=hanziku-1                . #xA647)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E8C)     ; 二
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x303F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x303F)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x216C)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00261)       ; 
     (=hanziku-2                . #xEE7D)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E8C)     ; 二
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3040)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3040)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2742)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2131)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00273)       ; 
index ca049c1..8973c37 100644 (file)
     (total-strokes      . 9)
     (hanyu-dazidian    1 285 5)
     (shinjigen-1       . 99)
-    (japanese-jisx0212 . #x3041)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3041)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00305)       ; 
     (=big5-cdp         . #x8AA5)       ; 
     (=jef-china3       . #x41D8)       ; 
       ))
     (jis-x0213-strokes . 19)
     (shinjigen-2       . 112)
-    (japanese-jisx0212 . #x3042)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3042)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2134)       ; 
     (chinese-big5      . #xF6D6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00342)       ; 
index d08d144..345965f 100644 (file)
      ((=ucs              . #x4E01)     ; 丁
       ))
     (chinese-gb2312    . #x586A)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3043)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3043)       ; 
     (=iso-ir165                . #x586A)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4470)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2138)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5341)     ; 十
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3044)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3044)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x213C)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x213A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00366)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5C71)     ; 山
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3045)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3045)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x214A)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x213C)       ; 
     (chinese-big5      . #xC96A)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E47)     ; 乇
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3046)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3046)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x215B)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00376)       ; 
     (=hanziku-1                . #xBB6A)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5E72)     ; 干
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3047)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3047)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x216D)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00381)       ; 
     (=hanziku-1                . #xBAE5)       ; 
     (shinjigen-1       . 130)
     (shinjigen-2       . 130)
     (chinese-gb2312    . #x586E)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3048)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3048)       ; 
     (=iso-ir165                . #x586E)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2148)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E28)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x52FA)     ; 勺
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3049)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3049)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x215A)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00385)       ; 
     (=hanziku-1                . #xBB70)       ; 
      ((=ucs              . #x4E09)     ; 三
       ))
     (chinese-gb2312    . #x586D)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x304A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x304A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x586D)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2145)      ; 
     (chinese-big5      . #xC965)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x6134)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 07475)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x304B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x304B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00399)       ; 
     (=ucs@jis          . #x4EEF)       ; 
     ))
       (chinese-cns11643-1 . #x4474)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 00358)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x304C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x304C)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x216F)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x213D)       ; 
     (chinese-big5      . #xC9B0)       ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 165)
     (chinese-gb2312    . #x5872)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x304D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x304D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5872)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4738)      ; 
     (chinese-big5      . #xA5F6)       ; 
      ((=ucs              . #x5348)     ; 午
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5875)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x304E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x304E)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5875)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x216D)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x213E)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x5D42)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 01853)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x304F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x304F)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E29)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00418)       ; 
     (=jef-china3       . #x41EC)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E92)     ; 互
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3050)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3050)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x222D)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00419)       ; 
     (=hanziku-1                . #xBCCB)       ; 
       (ideograph-daikanwa . 13620)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 167)
-    (japanese-jisx0212 . #x3051)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3051)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E2A)       ; 
     (chinese-big5      . #xA5E9)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00420)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x4D6B)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 01452)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3052)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3052)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x213F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00421)       ; 
     (=jef-china3       . #x41EF)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5DFF)     ; 巿
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3053)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3053)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2174)      ; 
     (chinese-big5      . #xC9B5)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00424)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E88)     ; 予
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3054)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3054)       ; 
     (=iso-ir165                . #x7A2E)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x226D)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E2B)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5FC3)     ; 心
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3055)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3055)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2172)      ; 
     (chinese-big5      . #xC9B3)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00430)       ; 
     (shinjigen-1       . 154)
     (shinjigen-2       . 154)
     (korean-ksc5601    . #x505F)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3056)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3056)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x473B)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E2C)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00433)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5384)     ; 厄
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3057)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3057)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x222A)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00434)       ; 
     (=hanziku-1                . #xBCAD)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x65A4)     ; 斤
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3058)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3058)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x217A)      ; 
     (chinese-big5      . #xC9BB)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00444)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x592B)     ; 夫
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3059)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3059)       ; 
     (=iso-ir165                . #x2E23)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x472F)      ; 
     (chinese-big5      . #xA5ED)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53CB)     ; 友
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x305A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x305A)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2270)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2140)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00452)       ; 
      ((=ucs              . #x4ECE)     ; 从
       ))
     (chinese-gb2312    . #x565A)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x305B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x305B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x565A)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2277)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00453)       ; 
      ((=ucs              . #x706B)     ; 火
       ))
     (chinese-gb2312    . #x3B6F)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x305C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x305C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3B6F)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x472D)      ; 
     (chinese-big5      . #xA5EB)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5974)     ; 奴
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x305D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x305D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00464)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC0BA)       ; 
     (=jef-china3       . #x41F7)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5C12)     ; 尒
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x305E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x305E)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2450)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00470)       ; 
     (=hanziku-1                . #xBFD7)       ; 
       )
      ((chinese-cns11643-3 . #x223F)    ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x305F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x305F)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4923)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E2D)       ; 
     (chinese-big5      . #xA741)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E16)     ; 世
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3060)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3060)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2329)      ; 
     (chinese-big5      . #xCA67)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00474)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x56DB)     ; 四
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3061)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3061)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x244F)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00477)       ; 
     (=hanziku-1                . #xBF73)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x7531)     ; 由
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3062)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3062)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2446)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2142)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00479)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E14)     ; 且
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3063)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3063)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2445)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00482)       ; 
     (=hanziku-1                . #xBF51)       ; 
      ((korean-ksc5601    . #x7841)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 09167)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3064)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3064)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00484)       ; 
     (=jef-china3       . #x41FC)       ; 
     (=ucs@jis          . #x4F3B)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E15)     ; 丕
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3065)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3065)       ; 
     (=iso-ir165                . #x2C23)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2322)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2143)       ; 
       )
      ((=jis-x0213-2-2000  . #x286F)    ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3066)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3066)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x244E)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00489)       ; 
     (=hanziku-1                . #xBF71)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x6B63)     ; 正
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3067)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3067)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2449)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00491)       ; 
     (=hanziku-1                . #xBE78)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3A47)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3A47)     ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x257C)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 07055)     ; 
       ))
      ((=ucs              . #x5E03)     ; 布
       ))
     (korean-ksc5601    . #x784F)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3068)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3068)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4929)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E2E)       ; 
     (chinese-big5      . #xA747)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53BB)     ; 去
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3069)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3069)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x227D)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E2F)       ; 
     (chinese-big5      . #xCA5D)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53EC)     ; 召
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x306A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x306A)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x244C)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00501)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC0BB)       ; 
      ((=ucs              . #x6B64)     ; 此
       ))
     (shinjigen-1       . 178)
-    (japanese-jisx0212 . #x306B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x306B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00502)       ; 
     (=ucs              . #x4F4C)       ; 佌
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x4649)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x4649)     ; 
       (chinese-cns11643-1 . #x4662)    ; 
       (=jis-x0213-1-2000  . #x764F)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 17027)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x592E)     ; 央
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x306C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x306C)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2324)      ; 
     (chinese-big5      . #xCA62)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00508)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5360)     ; 占
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x306D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x306D)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x487C)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2144)       ; 
     (chinese-big5      . #xA6FB)       ; 
      ((=ucs              . #x5FC5)     ; 必
       ))
     (shinjigen-2       . 198)
-    (japanese-jisx0212 . #x306E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x306E)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x227A)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E30)       ; 
     (chinese-big5      . #xCA5A)       ; 
      ((=ucs              . #x793A)     ; 示
       ))
     (chinese-gb2312    . #x595C)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x306F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x306F)       ; 
     (=iso-ir165                . #x595C)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2327)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2145)       ; 
       (chinese-cns11643-6 . #x223C)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 01610)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3070)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3070)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E31)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00522)       ; 
     (=jef-china3       . #x42AA)       ; 
      ((=ucs              . #x7528)     ; 用
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5336)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3071)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3071)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5336)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4921)      ; 
     (chinese-big5      . #xA6FE)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x56DE)     ; 回
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3072)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3072)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x253F)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E32)       ; 
     (chinese-big5      . #xCBBF)       ; 
      ((=ucs              . #x8001)     ; 老
       ))
     (chinese-gb2312    . #x4050)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3073)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3073)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4050)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4B71)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E33)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5408)     ; 合
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3074)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3074)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x254C)      ; 
     (chinese-big5      . #xCBCC)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00551)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x6B63)     ; 正
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3075)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3075)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x253E)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00554)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC0DC)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x826E)     ; 艮
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3076)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3076)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x253C)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2147)       ; 
     (chinese-big5      . #xCBBC)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x820C)     ; 舌
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3077)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3077)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2543)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2148)       ; 
     (chinese-big5      . #xCBC3)       ; 
      ((=ucs              . #x5371)     ; 危
       ))
     (shinjigen-1       . 214)
-    (japanese-jisx0212 . #x3078)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3078)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2541)      ; 
     (chinese-big5      . #xCBC1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00566)       ; 
       (ideograph-daikanwa . 01424)     ; 
       ))
     (korean-ksc5601    . #x6E6D)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3079)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3079)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2149)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00568)       ; 
     (=jef-china3       . #x42AE)       ; 
      ((korean-ksc5601    . #x732D)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 15992)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x307A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x307A)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x214A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00571)       ; 
     (=ucs@jis          . #x4F7D)       ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 206)
     (korean-ksc5601    . #x6C6B)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x307B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x307B)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E34)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00572)       ; 
     (=jef-china3       . #x42B0)       ; 
      ((=ucs              . #x5148)     ; 先
       ))
     (korean-ksc5601    . #x6360)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x307C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x307C)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2542)      ; 
     (chinese-big5      . #xCBC2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00575)       ; 
        ((=ucs              . #x4E47)   ; 乇
        ))
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x307D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x307D)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x214B)       ; 
     (chinese-big5      . #xCBC9)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00576)       ; 
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5636)       ; 
     (korean-ksc5601    . #x7269)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x307E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x307E)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5636)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x253B)      ; 
     (chinese-big5      . #xCBBB)       ; 
      ((=jis-x0208        . #x3067)     ; 
       (korean-ksc5601    . #x7A24)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3121)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3121)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x214C)       ; 
     (chinese-big5      . #xCBB4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00580)       ; 
      ((=ucs              . #x5938)     ; 夸
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5928)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3122)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3122)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5928)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x253A)      ; 
     (chinese-big5      . #xCBBA)       ; 
      ((=ucs              . #x5149)     ; 光
       ))
     (korean-ksc5601    . #x4E42)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3123)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3123)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2744)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E35)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00586)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E91)     ; 云
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3124)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3124)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2751)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00588)       ; 
     (=big5-cdp         . #x8D59)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x7C73)     ; 米
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3125)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3125)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00591)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC37D)       ; 
     (=jef-china3       . #x42B4)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x8840)     ; 血
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3126)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3126)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2544)      ; 
     (chinese-big5      . #xCBC4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00593)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x644C)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 07072)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3127)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3127)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x214D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00595)       ; 
     (=jef-china3       . #x42B5)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x807F)     ; 聿
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3128)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3128)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2743)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00596)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC3A4)       ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 237)
     (chinese-gb2312    . #x5930)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3129)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3129)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5930)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2546)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E36)       ; 
     (shinjigen-1       . 229)
     (shinjigen-2       . 229)
     (chinese-gb2312    . #x3631)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x312A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x312A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3631)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x253E)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E37)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5F0F)     ; 式
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x312B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x312B)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2536)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00603)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC163)       ; 
      ((=ucs              . #x65EC)     ; 旬
       ))
     (shinjigen-2       . 2350)
-    (japanese-jisx0212 . #x312C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x312C)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2540)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x214E)       ; 
     (chinese-big5      . #xCBC0)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5982)     ; 如
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x312D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x312D)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2547)      ; 
     (chinese-big5      . #xCBC7)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00610)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5B58)     ; 存
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x312E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x312E)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x274C)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00614)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC1DE)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x8FB0)     ; 辰
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x312F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x312F)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2922)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2150)       ; 
     (chinese-big5      . #xCDE0)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5C40)     ; 局
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3130)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3130)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x5021)      ; 
     (chinese-big5      . #xAB5D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00648)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x6F55)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 09571)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3131)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3131)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00650)       ; 
     (=jef-china3       . #x42BF)       ; 
     (=ucs@jis          . #x4FB9)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x773A)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 01356)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3132)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3132)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00653)       ; 
     (=jef-china3       . #x91A3)       ; 
     (=ucs@jis          . #x4FBB)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5B5B)     ; 孛
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3133)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3133)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2838)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00654)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC3F0)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x7537)     ; 男
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3134)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3134)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x283E)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00655)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC544)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5B5D)     ; 孝
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3135)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3135)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2B2B)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2151)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00658)       ; 
       )
      ((ideograph-daikanwa . 06107)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3136)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3136)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00660)       ; 
     (=ucs@jis          . #x4FC0)       ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x5433)     ; 吳
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3137)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3137)       ; 
     (chinese-big5      . #xCDE3)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00662)       ; 
     (=jef-china3       . #x42C5)       ; 
      ((=ucs              . #x6C42)     ; 求
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5934)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3138)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3138)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5934)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x287E)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2152)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4F59)     ; 余
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3139)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3139)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2B32)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00669)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC568)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x543F)     ; 吿
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x313A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x313A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00672)       ; 
     (=ucs@jis          . #x4FC8)       ; 
     ))
      ((=ucs              . #x543E)     ; 吾
       ))
     (korean-ksc5601    . #x676B)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x313B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x313B)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2923)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E39)       ; 
     (chinese-big5      . #xCDE1)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3861)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3861)     ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x253A)    ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 258)
       )
      ((=ucs              . #x9091)     ; 邑
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x313C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x313C)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2924)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2153)       ; 
     (chinese-big5      . #xCDE2)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x752B)     ; 甫
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x313D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x313D)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2B33)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00677)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC441)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x826F)     ; 良
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x313E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x313E)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x287D)      ; 
     (chinese-big5      . #xCDDD)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00678)       ; 
       (ideograph-daikanwa . 29263)     ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 261)
-    (japanese-jisx0212 . #x313F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x313F)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2154)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00680)       ; 
     (=jef-china3       . #x42CB)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x6847)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 07079)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3140)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3140)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2155)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00684)       ; 
     (=ucs@jis          . #x4FD2)       ; 
      ((=ucs              . #x7539)     ; 甹
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5937)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3141)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3141)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5937)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2927)      ; 
     (chinese-big5      . #xCDE5)       ; 
     (shinjigen-2       . 248)
     (=jis-x0208-1978   . #x3622)       ; 
     (korean-ksc5601    . #x7A6F)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3142)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3142)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4F6E)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E3A)       ; 
     (chinese-gb12345   . #x4F40)       ; 俠
       )
      ((=big5-cdp         . #x8CDD)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3143)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3143)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x283F)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00716)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC2FC)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x548C)     ; 和
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3144)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3144)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2F48)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00723)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCB52)       ; 
       (ideograph-daikanwa . 02334)     ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 375)
-    (japanese-jisx0212 . #x3145)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3145)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2157)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00725)       ; 
     (=cbeta            . 04885)        ; 
       (korean-ksc5601    . #x6B40)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 29318)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3146)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3146)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00738)       ; 
     (=jef-china3       . #x42D0)       ; 
     (=ucs@jis          . #x4FFC)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x6B23)     ; 欣
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3147)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3147)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2F56)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00739)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCB6F)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x7B5B)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 32675)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3148)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3148)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00741)       ; 
     (=jef-china3       . #x43D0)       ; 
     (=ucs@jis          . #x4FFF)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x9577)     ; 長
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3149)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3149)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x5431)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2158)       ; 
     (chinese-gb12345   . #x5876)       ; 倀
       )
      ((=ucs              . #x77E5)     ; 知
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x314A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x314A)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2B62)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E3B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00743)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x80B4)     ; 肴
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x314B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x314B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00749)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCBB0)       ; 
     (=jef-china3       . #x42D4)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x6848)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 07110)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x314C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x314C)       ; 
     (chinese-big5      . #xD0CA)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00754)       ; 
     (=jef-china3       . #x42D5)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3D46)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3D46)     ; 
       (=jis-x0213-1-2000  . #x7449)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 10366)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x314D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x314D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00757)       ; 
     (=ucs@jis          . #x500A)       ; 
     ))
       (korean-ksc5601    . #x4E2F)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 07107)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x314E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x314E)       ; 
     (chinese-big5      . #xADBE)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00759)       ; 
     (=jef-china3       . #x42D6)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3523)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3523)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 03483)     ; 
+      (=big5-cdp         . #x8BCF)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 313)
     (shinjigen-2       . 313)
       )
      ((=ucs              . #x5178)     ; 典
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x314F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x314F)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2D7E)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E3D)       ; 
     (chinese-big5      . #xD0DD)       ; 
     (shinjigen-1       . 4790)
     (shinjigen-2       . 4790)
     (vulgar-char-of-shinjigen-1 . 4789)
-    (japanese-jisx0212 . #x3150)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3150)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2159)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00763)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCAAC)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x708E)     ; 炎
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3151)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3151)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2D6C)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x215A)       ; 
     (chinese-big5      . #xD0CB)       ; 
       )
      ((ideograph-daikanwa . 14340)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3152)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3152)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00772)       ; 
     (=jef-china3       . #x42DA)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5017)       ; 
      ((=ucs              . #x5C19)     ; 尙
       ))
     (shinjigen-2       . 303)
-    (japanese-jisx0212 . #x3153)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3153)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E3E)       ; 
     (chinese-big5      . #xADD5)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00774)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5176)     ; 其
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3154)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3154)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2D6F)      ; 
     (chinese-big5      . #xD0CE)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00777)       ; 
       (chinese-cns11643-6 . #x2A3C)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 03441)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3155)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3155)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x215B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00778)       ; 
     (=jef-china3       . #x42DD)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBA)     ; 人
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3156)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3156)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2F45)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00779)       ; 
     (=big5-cdp         . #x8ACA)       ; 
      ((=ucs              . #x4EAC)     ; 京
       ))
     (korean-ksc5601    . #x4C4A)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3157)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3157)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x215C)       ; 
     (chinese-big5      . #xD0C8)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00780)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x758C)     ; 疌
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3158)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3158)       ; 
     (=iso-ir165                . #x7A35)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2D6D)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x215D)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x7073)     ; 
       ))
     (korean-ksc5601    . #x7072)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3159)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3159)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E3F)       ; 
     (chinese-big5      . #xD0D9)       ; 
     (=jef-china3       . #x42E0)       ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 322)
     (chinese-gb2312    . #x5940)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x315A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x315A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5940)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2F51)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E40)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x590C)     ; 夌
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x315B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x315B)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2D6E)      ; 
     (chinese-big5      . #xD0CD)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00799)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x6771)     ; 東
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x315C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x315C)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2F43)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00801)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC9CC)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E8B)     ; 事
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x315D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x315D)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2D72)      ; 
     (chinese-big5      . #xD0D1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00802)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x6B66)     ; 武
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x315E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x315E)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2D7B)      ; 
     (chinese-big5      . #xD0DA)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00807)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x82F1)     ; 英
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x315F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x315F)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E41)       ; 
     (chinese-big5      . #xD463)       ; 
     (=jef-china3       . #x42E7)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x4A49)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x4A49)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 19671)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3160)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3160)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E43)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00828)       ; 
     (=jef-china3       . #x91A4)       ; 
       )
      ((ideograph-daikanwa . 02011)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3161)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3161)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x215F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00829)       ; 
     (=cbeta            . 04178)        ; 
       )
      ((=ucs              . #x91CD)     ; 重
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3162)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3162)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x335F)      ; 
     (chinese-big5      . #xD45C)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00832)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x6625)     ; 春
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3163)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3163)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x3365)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2160)       ; 
     (chinese-big5      . #xD462)       ; 
      ((=ucs              . #x79B9)     ; 禹
       ))
     (shinjigen-1       . 328)
-    (japanese-jisx0212 . #x3164)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3164)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x335C)      ; 
     (chinese-big5      . #xD459)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00838)       ; 
      ((=ucs              . #x82E5)     ; 若
       ))
     (chinese-gb2312    . #x593C)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3165)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3165)       ; 
     (=iso-ir165                . #x593C)       ; 
     (chinese-big5      . #xB0B4)       ; 
     (=ucs              . #x504C)       ; 偌
      ((=ucs              . #x754F)     ; 畏
       ))
     (chinese-gb2312    . #x594B)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3166)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3166)       ; 
     (=iso-ir165                . #x594B)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x587C)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2161)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x98A8)     ; 風
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3167)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3167)       ; 
     (chinese-big5      . #xD467)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00851)       ; 
     (=ucs              . #x5051)       ; 偑
       )
      ((=ucs              . #x661C)     ; 昜
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3168)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3168)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x3441)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00852)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCD73)       ; 
      ((=ucs              . #x5C4B)     ; 屋
       ))
     (shinjigen-2       . 326)
-    (japanese-jisx0212 . #x3169)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3169)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x3354)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2162)       ; 
     (chinese-big5      . #xD451)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x7701)     ; 省
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x316A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x316A)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x3369)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2163)       ; 
     (chinese-big5      . #xD466)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5E1D)     ; 帝
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x316B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x316B)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x343D)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00860)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCE60)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x7687)     ; 皇
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x316C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x316C)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x3360)      ; 
     (chinese-big5      . #xD45D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00868)       ; 
       )
      ((ideograph-daikanwa . 34768)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x316D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x316D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00869)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5060)       ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x79CB)     ; 秋
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x316E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x316E)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x335D)      ; 
     (chinese-big5      . #xD45A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00871)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x97F3)     ; 音
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x316F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x316F)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2164)       ; 
     (chinese-big5      . #xD460)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00873)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x80E5)     ; 胥
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3170)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3170)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2165)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00879)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCEFC)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5953)     ; 奓
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3171)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3171)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x3047)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00881)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCCFB)       ; 
      ((=ucs              . #x7550)     ; 畐
       ))
     (shinjigen-2       . 348)
-    (japanese-jisx0212 . #x3172)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3172)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x3350)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2166)       ; 
     (chinese-big5      . #xD44D)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x9762)     ; 面
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3173)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3173)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x5926)      ; 
     (chinese-big5      . #xB0C1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00890)       ; 
       )
      ((ideograph-daikanwa . 05917)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3174)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3174)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2167)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00893)       ; 
     (=jef-china3       . #x42F5)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x76FE)     ; 盾
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3175)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3175)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x3443)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00894)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCDDF)       ; 
      ((=ucs              . #x8036)     ; 耶
       ))
     (korean-ksc5601    . #x6526)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3176)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3176)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E42)       ; 
     (=hanziku-1                . #xC9AB)       ; 
     (=jef-china3       . #x93DE)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53DF)     ; 叟
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3177)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3177)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x3975)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00929)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCDDA)       ; 
       (chinese-cns11643-1 . #x5743)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 27300)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3178)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3178)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x3A3B)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00933)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5083)       ; 
     (ideographic-strokes . 10)
     (total-strokes      . 12)
     (hanyu-dazidian    1 202 6)
-    (japanese-jisx0212 . #x3179)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3179)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x3634)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00934)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCFE0)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x539F)     ; 原
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x317A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x317A)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x3633)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00940)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCFDF)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x54E1)     ; 員
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x317B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x317B)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x3636)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00944)       ; 
     (=hanziku-1                . #xCFFC)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x771E)     ; 眞
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x317C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x317C)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00951)       ; 
     (=jef-china3       . #x42FA)       ; 
     (=ucs              . #x508E)       ; 傎
      ((korean-ksc5601    . #x5350)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 03709)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x317D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x317D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00953)       ; 
     (=cbeta            . 05088)        ; 
     (=ucs@jis          . #x508F)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x9AD8)     ; 高
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x317E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x317E)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x3631)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00954)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD064)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x7A28)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 05930)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3221)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3221)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x216A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00959)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5092)       ; 
      ((korean-ksc5601    . #x603F)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 11743)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3222)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3222)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x216B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00961)       ; 
     (=jef-china3       . #x42FB)       ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 355)
     (shinjigen-2       . 355)
-    (japanese-jisx0212 . #x3223)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3223)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E44)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00962)       ; 
     (=jef-china3       . #x42FC)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x6671)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x6671)     ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x7B6E)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 41940)     ; 
       ))
       ))
     (shinjigen-1       . 361)
     (shinjigen-2       . 361)
-    (japanese-jisx0212 . #x3224)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3224)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x5E2F)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x216D)       ; 
     (chinese-big5      . #xB3C9)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5BB9)     ; 容
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3225)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3225)       ; 
     (chinese-big5      . #xD851)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00970)       ; 
     (=jef-china3       . #x43A1)       ; 
      ((=big5-cdp         . #x8CDA)     ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 2381)
-    (japanese-jisx0212 . #x3226)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3226)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x216E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00971)       ; 
     (=jef-china3       . #x43A2)       ; 
       (chinese-cns11643-1 . #x5538)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 08732)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3227)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3227)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x3A38)      ; 
     (chinese-big5      . #xD854)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00973)       ; 
      ((korean-ksc5601    . #x683A)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 28635)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3228)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3228)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00974)       ; 
     (=jef-china3       . #x43A4)       ; 
     (=ucs@jis          . #x509F)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x8A0E)     ; 討
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3229)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3229)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00976)       ; 
     (=jef-china3       . #x43A5)       ; 
     (=ucs@jis          . #x50A0)       ; 
        ((=ucs              . #x7ACB)   ; 立
        ))
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x322A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x322A)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x363A)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 00983)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD0A2)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x4A2B)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 07169)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x322B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x322B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 00992)       ; 
     (=jef-china3       . #x43A6)       ; 
     (=ucs@jis          . #x50A2)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53C3)     ; 參
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x322C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x322C)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x4039)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x216F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01002)       ; 
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((korean-ksc5601    . #x7542)     ; 
-      (japanese-jisx0212  . #x3D79)    ; 
+      (=jis-x0212        . #x3D79)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 10693)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x322D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x322D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01011)       ; 
     (=ucs@jis          . #x50AF)       ; 
     ))
       )
      ((ideograph-daikanwa . 08212)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x322E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x322E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01012)       ; 
     (=ucs@jis          . #x50B0)       ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3879)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3879)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 05945)     ; 
+      (=big5-cdp         . #x8CDC)     ; 
       ))
     (ideograph-daikanwa . 01021)       ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x7ADF)     ; 竟
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x322F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x322F)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x403A)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01032)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD269)       ; 
      ((=ucs              . #x796D)     ; 祭
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5951)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3230)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3230)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5951)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x4164)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2172)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x7AE0)     ; 章
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3231)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3231)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x4159)      ; 
     (chinese-big5      . #xDCB4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01037)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5E36)     ; 帶
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3232)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3232)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x3C29)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01042)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD1A3)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3557)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3557)     ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x2424)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 03804)     ; 
       ))
          ))
        ))
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3233)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3233)       ; 
     (=ucs              . #x50C3)       ; 僃
     ))
 (define-char
      ((=ucs              . #x7968)     ; 票
       ))
     (shinjigen-2       . 383)
-    (japanese-jisx0212 . #x3234)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3234)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2174)       ; 
     (chinese-big5      . #xDCB8)       ; 
     (=jef-china3       . #x8EC4)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x553A)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x553A)     ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x747B)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 28665)     ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 2789)
-    (japanese-jisx0212 . #x3235)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3235)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2175)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01051)       ; 
     (=jef-china3       . #x43AC)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x6535)     ; 攵
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3236)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3236)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x4036)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E45)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01060)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5DFD)     ; 巽
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3237)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3237)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x677C)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2178)       ; 
     (chinese-big5      . #xB9B6)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5584)     ; 善
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3238)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3238)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E47)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01087)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD3CB)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x8CB4)     ; 貴
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3239)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3239)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x4921)      ; 
     (chinese-big5      . #xE0F9)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01090)       ; 
      ((korean-ksc5601    . #x706E)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 07445)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x323A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x323A)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x217A)       ; 
     (chinese-big5      . #xE0F1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01093)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x7362)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 13246)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x323B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x323B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01097)       ; 
     (=jef-china3       . #x43B2)       ; 
     (=ucs@jis          . #x50D8)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x767B)     ; 登
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x323C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x323C)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x456D)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01102)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD449)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5B71)     ; 孱
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x323D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x323D)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x487D)      ; 
     (chinese-big5      . #xE0F7)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01103)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x507A)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 09208)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x323E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x323E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01106)       ; 
     (=ucs@jis          . #x50DF)       ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x821C)     ; 舜
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x323F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x323F)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x4575)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01110)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD3B2)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x55AE)     ; 單
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3240)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3240)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x487E)      ; 
     (chinese-big5      . #xE0F8)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01112)       ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 394)
     (chinese-gb2312    . #x5956)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3241)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3241)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5956)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x4876)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E48)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x8CC1)     ; 賁
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3242)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3242)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x4879)      ; 
     (chinese-gb12345   . #x5947)       ; 僨
     (chinese-big5      . #xE0F3)       ; 
      ((=ucs              . #x9592)     ; 閒
       ))
     (shinjigen-1       . 388)
-    (japanese-jisx0212 . #x3243)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3243)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x677D)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x217D)       ; 
     (chinese-big5      . #xB9B7)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x5332)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x5332)     ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x7376)    ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3244)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3244)       ; 
     (=jef-china3       . #x43BA)       ; 
     (=ucs@jis          . #x50EF)       ; 
     ))
      ((korean-ksc5601    . #x4D52)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 41976)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3245)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3245)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01154)       ; 
     (=jef-china3       . #x43BB)       ; 
     (=ucs@jis          . #x50F1)       ; 
        ((=ucs              . #x821B)   ; 舛
        ))
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3251)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3251)       ; 
     (=ucs              . #x50F2)       ; 僲
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x9EFD)     ; 黽
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3246)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3246)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x4F54)      ; 
     (chinese-big5      . #xE4EC)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01159)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x55BF)     ; 喿
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3247)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3247)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01165)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD4AF)       ; 
     (=jef-china3       . #x43BC)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x611B)     ; 愛
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3248)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3248)       ; 
     (chinese-big5      . #xE4ED)       ; 
     (=ucs              . #x50FE)       ; 僾
     ))
      ((=jis-x0208        . #x5039)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00328)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3249)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3249)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E4B)       ; 
     (chinese-big5      . #xE4E7)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01177)       ; 
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5953)       ; 
     (korean-ksc5601    . #x4C4C)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x324A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x324A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5953)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E4A)       ; 
     (chinese-big5      . #xE4EA)       ; 
      ((=ucs              . #x7758)     ; 睘
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5958)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x324B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x324B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5958)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x4F53)      ; 
     (chinese-big5      . #xE4EB)       ; 
      ((=ucs              . #x6703)     ; 會
       ))
     (shinjigen-2       . 405)
-    (japanese-jisx0212 . #x324C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x324C)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x6C26)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2321)       ; 
     (chinese-gb12345   . #x3F6B)       ; 儈
     (shinjigen-1       . 414)
     (shinjigen-2       . 414)
     (chinese-gb2312    . #x5959)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x324D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x324D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5959)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x4F56)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E4C)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x4153)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x4153)     ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x2D64)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 13286)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x324E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x324E)       ; 
     (chinese-big5      . #xE4EF)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01196)       ; 
     (=ucs@jis          . #x510C)       ; 
        (ideograph-daikanwa . 05691)    ; 
        ))
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x324F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x324F)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD4D2)       ; 
     (=cbeta            . 04351)        ; 
     (=ucs@jis          . #x510D)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x8F09)     ; 載
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3250)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3250)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x4B27)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01210)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD451)       ; 
      ((=ucs              . #x8CD3)     ; 賓
       ))
     (shinjigen-1       . 428)
-    (japanese-jisx0212 . #x3252)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3252)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x7033)      ; 
     (chinese-gb12345   . #x594F)       ; 儐
     (chinese-big5      . #xBEAA)       ; 
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((korean-ksc5601    . #x6E61)     ; 
-      (japanese-jisx0212  . #x553C)    ; 
+      (=jis-x0212        . #x553C)     ; 
       (=jis-x0213-1-2000  . #x7A40)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 28727)     ; 
       ))
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((korean-ksc5601    . #x6E61)     ; 
-      (japanese-jisx0212  . #x553C)    ; 
+      (=jis-x0212        . #x553C)     ; 
       (=jis-x0213-1-2000  . #x7A40)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 28727)     ; 
       ))
       )
      ((=ucs              . #x7591)     ; 疑
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3253)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3253)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x5641)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2323)       ; 
     (chinese-big5      . #xE8F6)       ; 
      ((korean-ksc5601    . #x4C3A)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 39052)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3254)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3254)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01235)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD5CD)       ; 
     (=jef-china3       . #x43C2)       ; 
     (ideographic-radical . 9)  ; ⼈
     (ideographic-strokes . 15)
     (total-strokes      . 17)
-    (japanese-jisx0212 . #x3255)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3255)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2324)       ; 
     (=cbeta            . 01425)        ; 
     (=ucs@jis          . #x511B)       ; 
      ((=ucs              . #x5BE7)     ; 寧
       ))
     (shinjigen-1       . 427)
-    (japanese-jisx0212 . #x3256)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3256)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x563F)      ; 
     (chinese-big5      . #xE8F4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01238)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3C51)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3C51)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 09433)     ; 
       ))
     (ideograph-daikanwa . 01239)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x69AE)     ; 榮
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3257)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3257)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01242)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD5ED)       ; 
     (=cbeta            . 04949)        ; 
       )
      ((=ucs              . #x723E)     ; 爾
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3258)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3258)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x5034)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E4D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01244)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x5665)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x5665)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 30124)     ; 
+      (=big5-cdp         . #x8BEF)     ; 
       ))
     (ideograph-daikanwa . 01247)       ; 
     ))
       (korean-ksc5601    . #x4E46)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 09493)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3259)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3259)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01253)       ; 
     (=jef-china3       . #x43C5)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5123)       ; 
        ((=ucs              . #x8C9D)   ; 貝
        ))
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x325A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x325A)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x5441)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01258)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD5FA)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x8CEA)     ; 質
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x325B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x325B)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x5440)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01259)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD6B6)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x6735)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x6735)     ; 
       (=jis-x0213-1-2000  . #x7D6B)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 42575)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x325C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x325C)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01267)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD5F9)       ; 
     (=ucs@jis          . #x512C)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3E6A)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3E6A)     ; 
       (chinese-cns11643-2 . #x5724)    ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x2C6B)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 11244)     ; 
      ((korean-ksc5601    . #x7651)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 34918)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x325D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x325D)       ; 
     (chinese-big5      . #xEFB8)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01274)       ; 
     (=jef-china3       . #x43C8)       ; 
       )
      ((ideograph-daikanwa . 44709)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x325E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x325E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01277)       ; 
     (=hanziku-1                . #xD6DC)       ; 
     (=jef-china3       . #x43C9)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x9F8D)     ; 龍
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x325F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x325F)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x6143)      ; 
     (chinese-big5      . #xEFB7)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01281)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x5C65)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x5C65)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 34514)     ; 
       ))
     (chinese-cns11643-4 . #x5A6A)      ; 
       )
      ((=ucs              . #x6BDA)     ; 毚
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3260)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3260)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x782B)      ; 
     (chinese-big5      . #xC35F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01296)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x8944)     ; 襄
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3261)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3261)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x6537)      ; 
     (chinese-big5      . #xF1EB)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01297)       ; 
        ((=ucs              . #x9ED1)   ; 黑
        ))
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3262)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3262)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x6538)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E4E)       ; 
     (chinese-big5      . #xF1EC)       ; 
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
      ((korean-ksc5601    . #x6923)     ; 
-      (japanese-jisx0212  . #x5451)    ; 
+      (=jis-x0212        . #x5451)     ; 
       (=jis-x0213-1-2000  . #x7A34)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 27856)     ; 
       ))
        )
        ((=ucs              . #x9580)   ; 門
        )
-       ((japanese-jisx0212  . #x566D)  ; 
-       (ideograph-daikanwa . 30184)    ; 
+       ((ideograph-daikanwa . 30184)   ; 
        ))
       ))
     (=hanziku-1                . #xD75E)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x547E)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 28397)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3263)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3263)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01313)       ; 
     (=jef-china3       . #x43CA)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5138)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x8D0A)     ; 贊
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3264)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3264)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x6B4F)      ; 
     (chinese-big5      . #xF5C1)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01315)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x5464)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x5464)     ; 
       (=jis-x0213-1-2000  . #x7A38)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 28039)     ; 
       ))
       )
      ((=ucs              . #x4EBB)     ; 亻
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3273)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3273)     ; 
       (chinese-cns11643-4 . #x2236)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 01525)     ; 
       ))
index e1d0cf2..5da7204 100644 (file)
@@ -81,7 +81,7 @@
     (ideographic-radical . 10) ; ⼉
     (ideographic-strokes . 3)
     (total-strokes      . 5)
-    (japanese-jisx0212 . #x3265)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3265)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5142)       ; 
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x513F)     ; 儿
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3266)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3266)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E4F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01351)       ; 
     (=jef-china3       . #x43D3)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x20477)    ; 𠑷
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3267)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3267)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x233B)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01362)       ; 
     (=jef-china3       . #x43D6)       ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT")
       (=ucs              . #x2FF0)     ; ⿰
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3265)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3265)     ; 
+      (=ucs@jis                  . #x5142)     ; 
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3265)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3265)     ; 
+      (=ucs@jis                  . #x5142)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3268)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3268)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5153)       ; 
     ))
 (define-char
       ))
     (shinjigen-2       . 464)
     (chinese-gb2312    . #x596E)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3269)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3269)       ; 
     (=iso-ir165                . #x596E)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4C24)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E51)       ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 472)
     (shinjigen-2       . 472)
-    (japanese-jisx0212 . #x326A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x326A)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E52)       ; 
     (chinese-big5      . #xAB5E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01375)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53F0)     ; 台
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x326B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x326B)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2840)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01378)       ; 
     (=hanziku-1                . #xDE6B)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5148)     ; 先
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x326C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x326C)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x3A44)      ; 
     (chinese-big5      . #xD860)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01391)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x4E46)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 09493)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x326D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x326D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01412)       ; 
     (=jef-china3       . #x43D9)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5164)       ; 
index 5ff255b..27a8227 100644 (file)
@@ -78,7 +78,7 @@
       (korean-ksc5601    . #x6C7D)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 01415)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x326E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x326E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01417)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5166)       ; 
     ))
index 5fdbaf6..f8c94d5 100644 (file)
       )
      ((=ucs              . #x7570)     ; 異
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x326F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x326F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01494)       ; 
     (=cbeta            . 00042)        ; 
     (=jef-china3       . #x43E7)       ; 
index a4144d9..2e92fe7 100644 (file)
@@ -53,7 +53,7 @@
       )
      ((=ucs              . #x20120)    ; 𠄠
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3270)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3270)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x213E)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2329)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01508)       ; 
@@ -75,7 +75,7 @@
     (ideographic-strokes . 2)
     (total-strokes      . 4)
     (hanyu-dazidian    1 96 16)
-    (japanese-jisx0212 . #x3271)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3271)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x214D)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01509)       ; 
     (=big5-cdp         . #x8A79)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53E3)     ; 口
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3272)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3272)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2178)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x232A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01517)       ; 
     (total-strokes      . 6)
     (hanyu-dazidian    1 100 5)
     (shinjigen-1       . 515)
-    (japanese-jisx0212 . #x3273)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3273)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2236)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01525)       ; 
     (=big5-cdp         . #x8B79)       ; 
index 98c44aa..3ff8c42 100644 (file)
@@ -67,7 +67,7 @@
     (ideographic-strokes . 2)
     (total-strokes      . 4)
     (hanyu-dazidian    1 302 17)
-    (japanese-jisx0212 . #x3274)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3274)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2135)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x232C)       ; 
     (chinese-big5      . #xC955)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E14)     ; 且
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3275)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3275)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2457)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E54)       ; 
     (=hanziku-1                . #xE4A5)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x8C55)     ; 豕
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3276)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3276)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2F5B)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01584)       ; 
     (=big5-cdp         . #x8CE1)       ; 
       (ideograph-daikanwa . 03158)     ; 
       ))
     (shinjigen-2       . 927)
-    (japanese-jisx0212 . #x3277)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3277)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2F59)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x232D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01586)       ; 
index ea82704..dd9ce59 100644 (file)
@@ -91,7 +91,7 @@
       )
      ((=ucs              . #x51AB)     ; 冫
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3278)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3278)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x215E)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x232E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01611)       ; 
      ((korean-ksc5601    . #x5A62)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 02707)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3279)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3279)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01623)       ; 
     (=cbeta            . 05819)        ; 
     (=ucs@jis          . #x51B8)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x6C11)     ; 民
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x327A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x327A)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x233D)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01629)       ; 
     (=hanziku-1                . #xE2F9)       ; 
      ((=ucs              . #x5148)     ; 先
       ))
     (chinese-gb2312    . #x597E)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x327B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x327B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x597E)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x254E)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2330)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5408)     ; 合
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x327C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x327C)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x254F)      ; 
     (chinese-big5      . #xCBCF)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01639)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x807F)     ; 聿
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x327D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x327D)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2540)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01640)       ; 
     (=hanziku-1                . #xE362)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x514D)     ; 免
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x327E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x327E)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2B3D)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01654)       ; 
     (=hanziku-1                . #xE3BE)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x6E33)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 19663)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3321)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3321)       ; 
     (chinese-big5      . #xD0E4)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01664)       ; 
     (=jef-china3       . #x43FA)       ; 
      ((=ucs              . #x54B8)     ; 咸
       ))
     (chinese-gb2312    . #x3C75)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3322)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3322)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3C75)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x344F)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01675)       ; 
       )
      ((ideograph-daikanwa . 05915)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3323)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3323)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01683)       ; 
     (=ucs@jis          . #x51D1)       ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x8C48)     ; 豈
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3324)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3324)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x397D)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01684)       ; 
     (=hanziku-1                . #xE3D9)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x6817)     ; 栗
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3325)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3325)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01687)       ; 
     (=hanziku-1                . #xE3D7)       ; 
     (=ucs              . #x51D3)       ; 凓
       (korean-ksc5601    . #x5922)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 01588)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3326)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3326)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01692)       ; 
     (=jef-china3       . #x44A1)       ; 
     (=ucs@jis          . #x51D5)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x65AF)     ; 斯
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3327)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3327)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x4927)      ; 
     (chinese-big5      . #xE140)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01706)       ; 
        ((=ucs              . #x706C)   ; 灬
        ))
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3328)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3328)       ; 
     (=ucs              . #x51DE)       ; 凞
     ))
 (define-char
index b009583..53f8253 100644 (file)
@@ -88,7 +88,7 @@
       )
      ((=ucs              . #x51E0)     ; 几
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3329)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3329)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E58)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01740)       ; 
     (=hanziku-1                . #xDEE9)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x51E0)     ; 几
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x332A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x332A)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x217B)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01744)       ; 
     (=hanziku-1                . #xDEF5)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x767E)     ; 百
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x332B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x332B)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2545)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E59)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01776)       ; 
       )
      ((=gt               . 01936)      ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x332C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x332C)       ; 
     (chinese-cns11643-6 . #x4665)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01792)       ; 
     (=hanziku-1                . #xDF76)       ; 
      ((=ucs              . #x51E0)     ; 几
       ))
     (chinese-gb2312    . #x354A)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x332D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x332D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x354A)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x6821)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2333)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x51E0)     ; 几
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x332E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x332E)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x457A)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2334)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01798)       ; 
index b1d8ad3..af0b9ea 100644 (file)
       )
      ((=ucs              . #x571F)     ; 土
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x332F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x332F)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2160)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01807)       ; 
     (=big5-cdp         . #x8DC7)       ; 
index d3aa1ff..af4b9cf 100644 (file)
@@ -32,7 +32,7 @@
     (shinjigen-1       . 587)
     (shinjigen-2       . 587)
     (chinese-gb2312    . #x3573)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3330)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3330)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3573)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x442F)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E5A)       ; 
@@ -47,7 +47,7 @@
     (total-strokes      . 2)
     (hanyu-dazidian    1 320 1)
     (chinese-gb2312    . #x5856)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3331)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3331)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5856)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x212A)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2335)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E36)     ; 丶
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3332)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3332)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01852)       ; 
     (=hanziku-1                . #xE8A6)       ; 
     (=ucs              . #x5205)       ; 刅
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
     (chinese-gb2312    . #x3B2E)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3333)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3333)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3B2E)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4746)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2336)       ; 
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
     (shinjigen-2       . 601)
-    (japanese-jisx0212 . #x3334)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3334)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x217C)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E5C)       ; 
     (chinese-big5      . #xC9BD)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x206AA)    ; 𠚪
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3335)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3335)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2326)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E5D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01899)       ; 
     (shinjigen-1       . 606)
     (shinjigen-2       . 606)
     (chinese-gb2312    . #x6B3E)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3336)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3336)       ; 
     (=iso-ir165                . #x6B3E)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4748)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2337)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3337)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3337)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01908)       ; 
     (=jef-china3       . #x44BD)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5218)       ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT")
       (=ucs              . #x2FF0)     ; ⿰
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x5C33)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x5C33)     ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x7828)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 34092)     ; 
       )
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3338)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3338)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01919)       ; 
     (=cbeta            . 05262)        ; 
     (=jef-china3       . #x44BE)       ; 
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
     (chinese-gb2312    . #x4559)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3339)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3339)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4559)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4935)      ; 
     (chinese-big5      . #xA753)       ; 
     (ideographic-strokes . 6)
     (total-strokes      . 8)
     (shinjigen-1       . 634)
-    (japanese-jisx0212 . #x333A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x333A)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5231)       ; 
     ))
 (define-char
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x333B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x333B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x7A3D)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2551)      ; 
     (chinese-big5      . #xCBD1)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x333C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x333C)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2550)      ; 
     (chinese-big5      . #xCBD0)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01960)       ; 
      ((=jis-x0208        . #x5163)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 01849)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x333D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x333D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 01987)       ; 
     (=jef-china3       . #x80A2)       ; 
     (=ucs@jis          . #x523C)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x333E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x333E)       ; 
     (=iso-ir165                . #x7E5B)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2B3F)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 01991)       ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 640)
     (shinjigen-2       . 640)
-    (japanese-jisx0212 . #x333F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x333F)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2933)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E5E)       ; 
     (chinese-big5      . #xCDF1)       ; 
     (<-vulgar-ideograph
      (:sources (shinjigen-1)
       :char    ((shinjigen-1        . 634)
-                (japanese-jisx0212  . #x333A)  ; 
+                (=jis-x0212         . #x333A)  ; 
+                (=ucs@jis           . #x5231)  ; 
                 )
       ))
     (shinjigen-1       . 635)
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
     (shinjigen-2       . 668)
-    (japanese-jisx0212 . #x3340)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3340)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2E2E)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2339)       ; 
     (chinese-big5      . #xD0EB)       ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT")
       (=ucs              . #x2FF0)     ; ⿰
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3523)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3523)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 03483)     ; 
+      (=big5-cdp         . #x8BCF)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
     (shinjigen-2       . 660)
-    (japanese-jisx0212 . #x3341)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3341)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2F65)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E5F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02036)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3342)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3342)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2B6E)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02037)       ; 
     (=hanziku-1                . #xECBC)       ; 
     (<-vulgar-ideograph
      (:sources (shinjigen-1)
       :char    ((shinjigen-1        . 634)
-                (japanese-jisx0212  . #x333A)  ; 
+                (=jis-x0212         . #x333A)  ; 
+                (=ucs@jis           . #x5231)  ; 
                 )
       ))
     (hanyu-dazidian    1 343 4)
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3343)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3343)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2E2A)      ; 
     (chinese-big5      . #xD0E7)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02041)       ; 
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
     (shinjigen-2       . 671)
-    (japanese-jisx0212 . #x3344)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3344)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x233A)       ; 
     (chinese-big5      . #xADE6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02044)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3345)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3345)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2E2D)      ; 
     (chinese-big5      . #xD0EA)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02055)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3346)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3346)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02058)       ; 
     (=cbeta            . 05822)        ; 
     (=jef-china3       . #x44C6)       ; 
     (shinjigen-2       . 650)
     (chinese-gb2312    . #x585F)       ; 
     (korean-ksc5601    . #x6066)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3347)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3347)       ; 
     (=iso-ir165                . #x585F)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E60)       ; 
     (chinese-big5      . #xD0E6)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3348)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3348)       ; 
     (=ucs              . #x5266)       ; 剦
     ))
 (define-char
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT")
       (=ucs              . #x2FF0)     ; ⿰
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x4F50)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x4F50)     ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x7240)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 24056)     ; 
       )
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3349)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3349)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x336F)      ; 
     (chinese-big5      . #xD46C)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02094)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x334A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x334A)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x233C)       ; 
     (chinese-big5      . #xB6D0)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02143)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x334B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x334B)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x416C)      ; 
     (chinese-big5      . #xDCC7)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02148)       ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT")
       (=ucs              . #x2FF0)     ; ⿰
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x553A)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x553A)     ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x747B)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 28665)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x334C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x334C)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02149)       ; 
     (=jef-china3       . #x44CA)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5279)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x334D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x334D)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x4928)      ; 
     (chinese-big5      . #xE141)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02180)       ; 
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5863)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x334E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x334E)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5863)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x6823)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x233E)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x334F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x334F)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x4925)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02212)       ; 
     (=hanziku-1                . #xEFC2)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3350)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3350)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x6C2E)      ; 
     (chinese-gb12345   . #x3974)       ; 劊
     (chinese-big5      . #xBC44)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3351)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3351)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x4F5B)      ; 
     (chinese-gb12345   . #x585B)       ; 劌
     (chinese-big5      . #xE4F3)       ; 
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5866)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3352)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3352)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5866)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x7039)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E61)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3353)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3353)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x556D)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02260)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF07D)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3354)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3354)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x6539)      ; 
     (chinese-big5      . #xF1ED)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02273)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3355)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3355)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x6B51)      ; 
     (chinese-big5      . #xF5C3)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02279)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3356)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3356)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2340)       ; 
     (chinese-big5      . #xF5C2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02281)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5202)     ; 刂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3357)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3357)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02284)       ; 
     (=jef-china3       . #x44CD)       ; 
     (=ucs@jis          . #x529A)       ; 
index bedb264..e93bea1 100644 (file)
@@ -29,7 +29,7 @@
       )
      ((=ucs              . #x4E5A)     ; 乚
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3358)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3358)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2137)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02289)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF140)       ; 
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
     (korean-ksc5601    . #x5042)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3359)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3359)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2242)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2342)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02304)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x335A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x335A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02306)       ; 
     (=jef-china3       . #x44DA)       ; 
     (=ucs@jis          . #x52A5)       ; 
        ((=ucs              . #x529B)   ; 力
        ))
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x335B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x335B)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x217E)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2343)       ; 
     (chinese-big5      . #xC9C0)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x335C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x335C)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2241)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02309)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF1A6)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x335D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x335D)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2346)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2344)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02322)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x335E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x335E)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2347)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02323)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF1CB)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x335F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x335F)       ; 
     (chinese-cns11643-5 . #x253A)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02331)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF1F1)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3360)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3360)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02332)       ; 
     (=jef-china3       . #x44DF)       ; 
     (=ucs@jis          . #x52B7)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3361)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3361)       ; 
     (chinese-cns11643-5 . #x2538)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02333)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF1EA)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3362)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3362)       ; 
     (chinese-cns11643-5 . #x253B)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2345)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02335)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3363)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3363)       ; 
     (=iso-ir165                . #x7A40)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4C34)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2346)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3364)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3364)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2550)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02339)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF1ED)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3365)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3365)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2934)      ; 
     (chinese-big5      . #xCDF2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02348)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3366)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3366)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2B48)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02353)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF269)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3367)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3367)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02359)       ; 
     (=ucs@jis          . #x52C6)       ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3368)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3368)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x284B)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E62)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02361)       ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 734)
     (shinjigen-2       . 734)
-    (japanese-jisx0212 . #x3369)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3369)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E64)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02366)       ; 
     (=cbeta            . 00377)        ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT")
       (=ucs              . #x2FF0)     ; ⿰
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3523)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3523)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 03483)     ; 
+      (=big5-cdp         . #x8BCF)     ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x336A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x336A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02376)       ; 
     (=jef-china3       . #x44E9)       ; 
     (=ucs@jis          . #x52CF)       ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 737)
     (shinjigen-2       . 737)
-    (japanese-jisx0212 . #x336B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x336B)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2F6E)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2349)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02380)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x336C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x336C)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x3452)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02388)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF345)       ; 
     (shinjigen-2       . 740)
     (chinese-gb2312    . #x5B43)       ; 
     (korean-ksc5601    . #x696D)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x336D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x336D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5B43)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x3370)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E66)       ; 
     (shinjigen-1       . 759)
     (shinjigen-2       . 759)
     (korean-ksc5601    . #x7D32)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x336E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x336E)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x5E3A)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E67)       ; 
     (chinese-gb12345   . #x512B)       ; 勛
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x336F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x336F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02408)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF373)       ; 
     (=cbeta            . 05798)        ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT")
       (=ucs              . #x2FF0)     ; ⿰
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x553A)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x553A)     ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x747B)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 28665)     ; 
       )
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3370)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3370)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF3E9)       ; 
     (=cbeta            . 04829)        ; 
     (=jef-china3       . #x44F0)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3371)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3371)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x3C3C)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02425)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF3F0)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3372)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3372)       ; 
     (chinese-cns11643-5 . #x4467)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02438)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF457)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3373)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3373)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x492A)      ; 
     (chinese-big5      . #xE143)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02441)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3374)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3374)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x4621)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02442)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF453)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3375)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3375)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02446)       ; 
     (=jef-china3       . #x44F4)       ; 
     (=ucs@jis          . #x52EC)       ; 
     (shinjigen-1       . 2644)
     (shinjigen-2       . 2644)
     (chinese-gb2312    . #x5B44)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3376)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3376)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5B44)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x6C2F)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E69)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3377)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3377)       ; 
     (chinese-gb12345   . #x5B3D)       ; 勱
     (=jef-china3       . #x44F5)       ; 
     (=ucs              . #x52F1)       ; 勱
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3378)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3378)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x5C4B)      ; 
     (chinese-big5      . #xECBF)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02467)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3379)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3379)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02475)       ; 
     (=jef-china3       . #x44D6)       ; 
     (=ucs@jis          . #x52F6)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x337A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x337A)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x234B)       ; 
     (chinese-big5      . #xF1EE)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02485)       ; 
      ((name . "IDEOGRAPHIC DESCRIPTION CHARACTER LEFT TO RIGHT")
       (=ucs              . #x2FF0)     ; ⿰
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x6676)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x6676)     ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x7B73)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 42120)     ; 
       )
index d6d5c8d..7f1dff3 100644 (file)
@@ -98,7 +98,7 @@
       ))
     (shinjigen-1       . 764)
     (shinjigen-2       . 765)
-    (japanese-jisx0212 . #x337B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x337B)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E6B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02497)       ; 
     (=jef-china3       . #x45A3)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4EBE)     ; 亾
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x337C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x337C)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2223)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02504)       ; 
     (=big5-cdp         . #x8CA2)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x7C73)     ; 米
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x337D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x337D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x2E29)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x234C)       ; 
     (chinese-big5      . #xCBD6)       ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 6226)
     (shinjigen-2       . 6226)
-    (japanese-jisx0212 . #x337E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x337E)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2557)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x234D)       ; 
     (chinese-big5      . #xCBD7)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5408)     ; 合
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3421)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3421)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2551)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02525)       ; 
     (=hanziku-1                . #xDB6B)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x8EAC)     ; 躬
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3422)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3422)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x3A47)      ; 
     (chinese-big5      . #xD863)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02549)       ; 
     (ideographic-radical . 20) ; ⼓
     (ideographic-strokes . 11)
     (total-strokes      . 13)
-    (japanese-jisx0212 . #x3423)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3423)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02556)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5313)       ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x52F9)     ; 勹
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x6050)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x6050)     ; 
       (chinese-cns11643-3 . #x497D)    ; 
       (=jis-x0213-2-2000  . #x7955)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 38089)     ; 
index 7126413..f411dac 100644 (file)
       )
      ((=big5-cdp         . #x8CE8)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3424)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3424)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02589)       ; 
     (=hanziku-1                . #xDC63)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5318)       ; 
index 78b3b82..3748cd6 100644 (file)
@@ -37,7 +37,7 @@
       )
      ((=ucs              . #x4E45)     ; 久
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3425)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3425)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2165)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02597)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB4D6)       ; 
@@ -59,7 +59,7 @@
       ))
     (shinjigen-1       . 787)
     (shinjigen-2       . 787)
-    (japanese-jisx0212 . #x3426)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3426)       ; 
     (=iso-ir165                . #x7A28)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E6D)       ; 
     (chinese-big5      . #xC96C)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5DE5)     ; 工
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3427)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3427)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2226)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02600)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB4D3)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x7971)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 00288)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3428)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3428)       ; 
     (chinese-big5      . #xC9C2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02603)       ; 
     (=ucs@jis          . #x531F)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5F01)     ; 弁
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3429)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3429)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2465)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02614)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB57B)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x593E)     ; 夾
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x342A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x342A)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2B49)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02621)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB5A6)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x58EF)     ; 壯
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x342B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x342B)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x284E)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02624)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB5BE)       ; 
        ((=ucs              . #x738B)   ; 王
        ))
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x342C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x342C)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2850)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02626)       ; 
     (=jef-china3       . #x45B9)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x66F6)     ; 曶
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x342D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x342D)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2B78)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02631)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB5D9)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x6A64)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 01437)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x342E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x342E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02637)       ; 
     (=ucs@jis          . #x532C)       ; 
     ))
      ((=ucs              . #x8ECC)     ; 軌
       ))
     (shinjigen-1       . 792)
-    (japanese-jisx0212 . #x342F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x342F)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x3372)      ; 
     (chinese-gb12345   . #x5850)       ; 匭
     (chinese-big5      . #xD46F)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x55AE)     ; 單
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3430)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3430)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x492C)      ; 
     (chinese-big5      . #xE145)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02650)       ; 
      ((=ucs              . #x21657)    ; 𡙗
       ))
     (shinjigen-1       . 798)
-    (japanese-jisx0212 . #x3431)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3431)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x4623)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02652)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB662)       ; 
     (ideographic-strokes . 15)
     (total-strokes      . 17)
     (hanyu-dazidian    1 90 13)
-    (japanese-jisx0212 . #x3432)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3432)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x234F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02662)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB6A4)       ; 
index 2827190..40e76ed 100644 (file)
       )
      ((=ucs              . #x5408)     ; 合
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3433)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3433)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02683)       ; 
     (=ucs@jis          . #x533C)       ; 
     ))
       )
      ((=ucs              . #x599F)     ; 妟
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3434)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3434)       ; 
     (chinese-big5      . #xCDF4)       ; 
     (=jef-china3       . #x45BA)       ; 
     (=ucs              . #x533D)       ; 匽
       (chinese-cns11643-1 . #x5137)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 11724)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3435)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3435)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x5935)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2350)       ; 
     (chinese-big5      . #xB0D0)       ; 
index f222b56..4a8674c 100644 (file)
@@ -30,7 +30,7 @@
       )
      ((=ucs              . #x5341)     ; 十
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3436)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3436)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2351)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02696)       ; 
     (=big5-cdp         . #x8D45)       ; 
     (kangxi-strokes     . 4)
     (total-strokes      . 5)
     (hanyu-dazidian    1 60 2)
-    (japanese-jisx0212 . #x3437)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3437)       ; 
     (chinese-big5      . #xC96D)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02712)       ; 
     (=ucs              . #x534C)       ; 卌
       )
      ((=ucs              . #x5EFF)     ; 廿
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3438)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3438)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x232A)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02714)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB06C)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5341)     ; 十
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3439)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3439)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02757)       ; 
     (=jef-china3       . #x45C5)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5359)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5341)     ; 十
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x343A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x343A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02772)       ; 
     (=cbeta            . 01465)        ; 
     (=jef-china3       . #x45C4)       ; 
index 74091a0..7941c6b 100644 (file)
     (shinjigen-1       . 838)
     (shinjigen-2       . 838)
     (chinese-gb2312    . #x3F28)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x343B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x343B)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3F28)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4626)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E6F)       ; 
     (shinjigen-1       . 839)
     (shinjigen-2       . 839)
     (chinese-gb2312    . #x5855)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x343C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x343C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5855)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2334)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E70)       ; 
        ((=big5-cdp         . #x89D5)   ; 
        ))
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x343D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x343D)       ; 
     (chinese-cns11643-6 . #x2A21)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02796)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB762)       ; 
index 9a3a178..053dae9 100644 (file)
       ))
     (shinjigen-1       . 844)
     (shinjigen-2       . 844)
-    (japanese-jisx0212 . #x343E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x343E)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2137)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2355)       ; 
     (chinese-big5      . #xC957)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5369)     ; 卩
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x343F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x343F)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2228)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02845)       ; 
     (=hanziku-1                . #xE640)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5369)     ; 卩
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3440)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3440)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2335)      ; 
     (chinese-big5      . #xCA73)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02854)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5369)     ; 卩
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3441)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3441)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4C3C)      ; 
     (chinese-big5      . #xA8F9)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02862)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5369)     ; 卩
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3442)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3442)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x3065)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02876)       ; 
     (=hanziku-1                . #xE7C4)       ; 
index 9d409ad..37a4afc 100644 (file)
@@ -47,7 +47,7 @@
       )
      ((=ucs              . #x5382)     ; 厂
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3443)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3443)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2144)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02892)       ; 
     (=big5-cdp         . #x8C5A)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E47)     ; 乇
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3444)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3444)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2167)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02895)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB1F3)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5E72)     ; 干
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3445)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3445)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2166)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02896)       ; 
     (=big5-cdp         . #x8CF5)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5382)     ; 厂
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x4649)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x4649)     ; 
       (chinese-cns11643-1 . #x4662)    ; 
       (=jis-x0213-1-2000  . #x764F)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 17027)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3446)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3446)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2336)      ; 
     (chinese-big5      . #xCA74)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02918)       ; 
     (shinjigen-1       . 877)
     (shinjigen-2       . 877)
     (korean-ksc5601    . #x646D)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3447)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3447)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2767)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E72)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02930)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x81F3)     ; 至
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3448)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3448)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x255A)      ; 
     (chinese-big5      . #xCBDA)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 02933)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x8ECA)     ; 車
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3449)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3449)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x293A)      ; 
     (chinese-gb12345   . #x5847)       ; 厙
     (chinese-big5      . #xCDF8)       ; 
     (shinjigen-1       . 884)
     (shinjigen-2       . 884)
     (chinese-gb2312    . #x5848)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x344A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x344A)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5848)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x5450)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E73)       ; 
      ((=ucs              . #x6CC9)     ; 泉
       ))
     (shinjigen-1       . 883)
-    (japanese-jisx0212 . #x344B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x344B)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x3068)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 02982)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB37C)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x79DD)     ; 秝
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x344C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x344C)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x3A48)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2357)       ; 
     (chinese-big5      . #xD864)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5807)     ; 堇
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x344D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x344D)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x4049)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03007)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB3D1)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x6779)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 13226)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x344E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x344E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03008)       ; 
     (=jef-china3       . #x45E1)       ; 
     (=ucs@jis          . #x53AB)       ; 
     (kangxi-radical     . 61)  ; ⼼
     (kangxi-strokes     . 10)
     (total-strokes      . 13)
-    (japanese-jisx0212 . #x344F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x344F)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x3C40)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03016)       ; 
     (=ucs              . #x53AF)       ; 厯
       )
      ((=ucs              . #x842C)     ; 萬
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3450)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3450)       ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E74)       ; 
     (chinese-gb12345   . #x4077)       ; 厲
     (=jef-china3       . #x45E2)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x7532)     ; 甲
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3451)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3451)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2358)       ; 
     (chinese-gb12345   . #x5849)       ; 厴
     (chinese-big5      . #xF1EF)       ; 
        ((=ucs              . #x539F)   ; 原
        ))
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3452)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3452)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03056)       ; 
     (=hanziku-1                . #xB4B3)       ; 
     (=jef-china3       . #x45E3)       ; 
index ed336ab..98fcec8 100644 (file)
@@ -93,7 +93,7 @@
       )
      ((=ucs              . #x53B6)     ; 厶
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3453)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3453)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x215C)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x235A)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03062)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53B6)     ; 厶
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3454)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3454)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2145)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03064)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF4F0)       ; 
      ((=ucs              . #x53B6)     ; 厶
       ))
     (shinjigen-1       . 891)
-    (japanese-jisx0212 . #x3455)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3455)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x222A)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03069)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF54B)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53B8)     ; 厸
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3456)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3456)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2248)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03075)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF572)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53B6)     ; 厶
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3457)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3457)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2559)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x235B)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03083)       ; 
      ((=big5-cdp         . #x8CD9)     ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 894)
-    (japanese-jisx0212 . #x3458)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3458)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x3A29)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03100)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF5F1)       ; 
index 7a7f1e0..c68b170 100644 (file)
       )
      ((=ucs              . #x53C8)     ; 又
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3459)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3459)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x2169)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03130)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF6E1)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53CC)     ; 双
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x345A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x345A)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2333)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03139)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF6F7)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53C8)     ; 又
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x345B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x345B)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x234F)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03146)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF6F9)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53CC)     ; 双
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x345C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x345C)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x276B)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x235F)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03157)       ; 
       ))
     (shinjigen-1       . 913)
     (shinjigen-2       . 913)
-    (japanese-jisx0212 . #x345D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x345D)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2B4F)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2360)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03165)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x20B1D)    ; 𠬝
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x345E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x345E)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2B4D)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03170)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF7BA)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53C8)     ; 又
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x345F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x345F)       ; 
     (=hanziku-1                . #xF7F5)       ; 
     (=jef-china3       . #x45F0)       ; 
     (=ucs              . #x53DE)       ; 叞
      ((=ucs              . #x4E14)     ; 且
       ))
     (chinese-gb2312    . #x357E)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3460)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3460)       ; 
     (=iso-ir165                . #x357E)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x404B)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03204)       ; 
index 0f18cf3..7c10aba 100644 (file)
      ((=ucs              . #x529B)     ; 力
       ))
     (chinese-gb2312    . #x416D)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3461)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3461)       ; 
     (=iso-ir165                . #x416D)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4636)      ; 
     (chinese-big5      . #xA574)       ; 
      ((=ucs              . #x5200)     ; 刀
       ))
     (shinjigen-1       . 516)
-    (japanese-jisx0212 . #x3462)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3462)       ; 
     (chinese-cns11643-4 . #x216C)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03236)       ; 
     (=hanziku-2                . #xC5E9)       ; 
      ((=ucs              . #x53E3)     ; 口
       ))
     (chinese-gb2312    . #x584F)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3463)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3463)       ; 
     (=iso-ir165                . #x584F)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4634)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2363)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53E3)     ; 口
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3464)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3464)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03279)       ; 
     (=ucs@jis          . #x5402)       ; 
     ))
      ((=ucs              . #x4E0B)     ; 下
       ))
     (chinese-gb2312    . #x4F45)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3465)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3465)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4F45)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x233A)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03306)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5C39)     ; 尹
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3466)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3466)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2476)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03322)       ; 
     (=hanziku-2                . #xCCD9)       ; 
      ((=ucs              . #x6BD4)     ; 比
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5F41)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3467)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3467)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5F41)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2479)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03333)       ; 
      ((=ucs              . #x5DF4)     ; 巴
       ))
     (chinese-gb2312    . #x3049)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x3468)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3468)       ; 
     (=iso-ir165                . #x3049)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4943)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E76)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x546A)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 07828)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3469)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3469)       ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2366)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03343)       ; 
     (=jef-china3       . #x46AD)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5316)     ; 化
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x346A)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x346A)       ; 
     (chinese-big5      . #xCA78)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03348)       ; 
     (=jef-china3       . #x46AE)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53E3)     ; 口
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x346B)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x346B)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2524)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03357)       ; 
     (=big5-cdp         . #x8ABD)       ; 
      ((=ucs              . #x652F)     ; 支
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5628)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x346C)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x346C)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5628)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4955)      ; 
     (chinese-big5      . #xA773)       ; 
      ((=ucs              . #x5929)     ; 天
       ))
     (chinese-gb2312    . #x4E62)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x346D)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x346D)       ; 
     (=iso-ir165                . #x4E62)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x247B)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03366)       ; 
       (korean-ksc5601    . #x6134)     ; 
       (ideograph-daikanwa . 07475)     ; 
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x346E)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x346E)       ; 
     (chinese-big5      . #xA76E)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03368)       ; 
     (=jef-china3       . #x46AF)       ; 
      ((=ucs              . #x5384)     ; 厄
       ))
     (chinese-gb2312    . #x5F40)       ; 
-    (japanese-jisx0212 . #x346F)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x346F)       ; 
     (=iso-ir165                . #x5F40)       ; 
     (chinese-cns11643-1 . #x4945)      ; 
     (=jis-x0213-2-2000 . #x2368)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53E4)     ; 古
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3470)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3470)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x2473)      ; 
     (ideograph-daikanwa . 03389)       ; 
     (=hanziku-2                . #xCD56)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53E3)     ; 口
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3471)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3471)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2346)      ; 
     (chinese-big5      . #xCAA6)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03400)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x4E91)     ; 云
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3472)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3472)       ; 
     (chinese-cns11643-3 . #x246D)      ; 
     (=jis-x0213-1-2000 . #x2E77)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03422)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x5347)     ; 升
       ))
-    (japanese-jisx0212 . #x3473)       ; 
+    (=jis-x0212                . #x3473)       ; 
     (chinese-cns11643-2 . #x2342)      ; 
     (chinese-big5      . #xCAA2)       ; 
     (ideograph-daikanwa . 03424)       ; 
       )
      ((=ucs              . #x53E3)     ; 口
       )
-     ((japanese-jisx0212  . #x3F31)    ; 
+     ((=jis-x0212        . #x3F31)     ; 
       (chinese-cns11643-3 . #x224E)    ; 
       (ideograph-daikanwa . 11697)     ; 
       ))
@@