*** empty log message ***
[m17n/m17n-docs.git] / mainpage.txt
index e565b73..5c40999 100644 (file)
@@ -87,15 +87,13 @@ m17n 
 */
 /***en @section usage How to use it? 
 
-Simply include <m17n.h> in your program, and link it with the m17n
-library by -lm17n.  See @ref m17nIntro @latexonly
-(P.\pageref{group__m17nIntro}) @endlatexonly for the detail.  */
+Simply include <m17n<EM></EM>.h> in your program, and link it with the m17n
+library by -lm17n.  See @ref m17nIntro for the detail.  */
 
 /***ja @section usage ÍøÍÑÊýË¡ 
 
-<m17n.h> ¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë include ¤·¡¢-lm17n ¤Ç m17n ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤È¥ê¥ó¥¯
-¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ @ref m17nIntro ¤ò»²¾È¡£@latexonly
-(P.\pageref{group__m17nIntro}) @endlatexonly  */
+<m17n<EM></EM>.h> ¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë include ¤·¡¢-lm17n ¤Ç m17n ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê
+¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ @ref m17nIntro ¤ò»²¾È¡£  */
 
 /***en @section extralib External libraries and data 
 
@@ -103,7 +101,7 @@ The m17n library utilizes these external libraries.  They are not
 mandatory but several functions of the m17n library depend on them.
 
 <ul>
-<li> m17n-db -- http://www.m17n.org/m17n-lib/download/m17n-db-1.1.tar.gz
+<li> m17n-db -- http://www.m17n.org/m17n-lib/download/m17n-db-1.2.0.tar.gz
 
      Used by @ref m17nShell and @ref m17nGUI.
 
@@ -162,7 +160,7 @@ m17n 
 ¤»¤ó¤¬¡¢m17n ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î´ö¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤Ï¤³¤ì¤é¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 
 <ul>
-<li> m17n-db -- http://www.m17n.org/m17n-lib/download/m17n-db-1.0.tar.gz
+<li> m17n-db -- http://www.m17n.org/m17n-lib/download/m17n-db-1.2.0.tar.gz
 
      @ref m17nShell ¤È @ref m17nGUI ¤¬»È¤¤¤Þ¤¹¡£
 
@@ -191,7 +189,7 @@ m17n 
      ¥«¥ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
 
 <li> GD
-     ¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç bitmap/pixmal ¾å¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤¤¤Þ
+     ¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç bitmap/pixmap ¾å¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤¤¤Þ
      ¤¹¡£
 
 <li> libotf  -- http://www.m17n.org/libotf/
@@ -220,23 +218,21 @@ Web: http://www.m17n.org/m17n-lib/
 
 Bug report: m17n-lib-bug@m17n.org
 
-Subscribe the mailing list 
-@li (English): http://www.m17n.org/m17n-lib/m17n-lib-archive/index.html
-@li (Japanese): http://www.m17n.org/m17n-lib/m17n-lib-ja-archive/index.html
+Mailing lists: http://www.m17n.org/m17n-lib/mailinglist.html
+
 */
 /***ja @section contact Ï¢ÍíÀè:
 
 ÆÈΩ¹ÔÀ¯Ë¡¿Í »º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê\n
-¾ðÊó½èÍý¸¦µæÉôÌç\n
+¾ðÊ󵻽Ѹ¦µæÉôÌç\n
 ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë IT ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×
 
 Web: http://www.m17n.org/m17n-lib/
 
 ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È: m17n-lib-bug@m17n.org
 
-¥á¥¤¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¹ØÆÉ (±Ñ¸ì): http://www.m17n.org/m17n-lib/m17n-lib-archive/index.html
+¥á¥¤¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È: http://www.m17n.org/m17n-lib-ja/mailinglist.htm
 
-¥á¥¤¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¹ØÆÉ (ÆüËܸì): http://www.m17n.org/m17n-lib/m17n-lib-ja-archive/index.html
 */
 /***en @section ack Acknowledgements */
 /***ja @section ack ¼Õ¼­ */