*** empty log message ***
authorhanda <handa>
Tue, 19 Aug 2003 00:21:21 +0000 (00:21 +0000)
committerhanda <handa>
Tue, 19 Aug 2003 00:21:21 +0000 (00:21 +0000)
utils/db-flt.sh
utils/db-mim.sh

index 79b6dd9..645df4f 100755 (executable)
@@ -3,19 +3,21 @@
 cat <<EOF
 /***en @page m17nDBFLT Font Layout Tables provided by the m17n databasse
 
-Here's a list of font layout tables provided by the m17n databasse and
-their brief descriptions.  */
+Here's a list of font layout tables (FLT) provided by the m17n
+databasse and their brief descriptions.  */
 
 /***ja @page m17nDBFLT M17N ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Ä󶡤¹¤ë FLT
 
-M17N ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Ä󶡤¹¤ë FLT (Font Layout Table) ¤Î¥ê¥¹¥È¤È¤½¤ì¤¾¤ì
+M17N ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Ä󶡤¹¤ë Font Layout Table (FLT) ¤Î¥ê¥¹¥È¤È¤½¤ì¤¾¤ì
 ¤Î´Êñ¤ÊÀâÌÀ¡£ */
 
 /*** <ul> */
 EOF
 
 for file in $*; do
-  sed -n '/BEG-DOXYGEN/,/END-DOXYGEN/s/^;; //p' < $file
+  echo "/***"
+  sed -n '/^;; <li>/,/^$/p' < $file
+  echo "*/"
 done
 
 cat <<EOF
index c856aff..17a7d41 100755 (executable)
@@ -13,7 +13,7 @@ M17N 
 EOF
 
 for file in $*; do
-  sed -n '/\/\*\*\*/,/\*\//s/^;; *//p' < $file
+  sed -n '/^;; \/\*\*\*/,/^;; \*\//s/^;; *//p' < $file
 done
 
 cat <<EOF