*** empty log message ***
authorhanda <handa>
Mon, 13 Dec 2004 08:24:30 +0000 (08:24 +0000)
committerhanda <handa>
Mon, 13 Dec 2004 08:24:30 +0000 (08:24 +0000)
Makefile.am
configure.ac
footer.ja.html
footer.usr.html
header.usr.html
mainpage.txt
utils/latex.sh

index b16fdda..2d6d299 100644 (file)
@@ -292,7 +292,7 @@ man/man1/%: usr/man/man1/% sample/man3/SampleGroup.3 utils/mkman.rb
 man/man3/%: usr/man/man3/% sample/man3/SampleGroup.3 utils/mkman.rb 
        $(mkinstalldirs) man/man3
        rm -rf doxywork man/man3/*
-       ruby utils/mkman.rb 3m17n usr/man/man3 man/man3
+       ruby utils/mkman.rb 3m17n usr/man/man3m17n man/man3
 
 man/man5/%: usr/man/man5/% sample/man3/SampleGroup.3 utils/mkman.rb 
        $(mkinstalldirs) man/man5
index 19f87e4..de59906 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Process this file with autoconf to produce a configure script.
-AC_INIT(m17n-docs, 1.1, bugs-m17n-lib@m17n.org)
-AM_INIT_AUTOMAKE(m17n-docs, 1.1)
+AC_INIT(m17n-docs, 1.2.0, bugs-m17n-lib@m17n.org)
+AM_INIT_AUTOMAKE(m17n-docs, 1.2.0)
 
 AM_MAINTAINER_MODE
 
index 2701c6e..91965a4 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@
 </center>
 <hr>
 <ADDRESS>
-<a href="http://www.m17n.org/index.ja.html" target="mulewindow"><img src="parrot.png" align=bottom alt="mulemark" border=0></a>
+<a href="http://www.m17n.org/m17n-lib-ja/index.html" target="mulewindow"><img src="parrot.png" align=bottom alt="mulemark" border=0></a>
 <A HREF="mailto:mule-aist@m17n.org">mule-aist@m17n.org</a>
 
 </ADDRESS>
index dd9511f..c558818 100644 (file)
@@ -13,7 +13,7 @@
 </center>
 <hr>
 <ADDRESS>
-<a href="http://www.m17n.org/index.en.html" target="mulewindow"><img src="parrot.png" align=bottom alt="mulemark" border=0></a>
+<a href="http://www.m17n.org/m17n-lib/index.html" target="mulewindow"><img src="parrot.png" align=bottom alt="mulemark" border=0></a>
 <A HREF="mailto:mule-aist@m17n.org">mule-aist@m17n.org</a>
 
 </ADDRESS>
index 0aed9b3..d2594c4 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ This file is part of the m17n library documentation.
 See the end for copying conditions.
 -->
 <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset="UTF-8">
-<title>The M17N Library</title>
+<title>The m17n Library</title>
 <link href="doxygen.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 </head>
 
index e565b73..2c4888d 100644 (file)
@@ -103,7 +103,7 @@ The m17n library utilizes these external libraries.  They are not
 mandatory but several functions of the m17n library depend on them.
 
 <ul>
-<li> m17n-db -- http://www.m17n.org/m17n-lib/download/m17n-db-1.1.tar.gz
+<li> m17n-db -- http://www.m17n.org/m17n-lib/download/m17n-db-1.2.0.tar.gz
 
      Used by @ref m17nShell and @ref m17nGUI.
 
@@ -162,7 +162,7 @@ m17n 
 ¤»¤ó¤¬¡¢m17n ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î´ö¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤Ï¤³¤ì¤é¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 
 <ul>
-<li> m17n-db -- http://www.m17n.org/m17n-lib/download/m17n-db-1.0.tar.gz
+<li> m17n-db -- http://www.m17n.org/m17n-lib/download/m17n-db-1.2.0.tar.gz
 
      @ref m17nShell ¤È @ref m17nGUI ¤¬»È¤¤¤Þ¤¹¡£
 
@@ -191,7 +191,7 @@ m17n 
      ¥«¥ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
 
 <li> GD
-     ¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç bitmap/pixmal ¾å¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤¤¤Þ
+     ¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç bitmap/pixmap ¾å¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤¤¤Þ
      ¤¹¡£
 
 <li> libotf  -- http://www.m17n.org/libotf/
@@ -220,23 +220,21 @@ Web: http://www.m17n.org/m17n-lib/
 
 Bug report: m17n-lib-bug@m17n.org
 
-Subscribe the mailing list 
-@li (English): http://www.m17n.org/m17n-lib/m17n-lib-archive/index.html
-@li (Japanese): http://www.m17n.org/m17n-lib/m17n-lib-ja-archive/index.html
+Mailing lists: http://www.m17n.org/m17n-lib/mailinglist.html
+
 */
 /***ja @section contact Ï¢ÍíÀè:
 
 ÆÈΩ¹ÔÀ¯Ë¡¿Í »º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê\n
-¾ðÊó½èÍý¸¦µæÉôÌç\n
+¾ðÊ󵻽Ѹ¦µæÉôÌç\n
 ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë IT ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×
 
 Web: http://www.m17n.org/m17n-lib/
 
 ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È: m17n-lib-bug@m17n.org
 
-¥á¥¤¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¹ØÆÉ (±Ñ¸ì): http://www.m17n.org/m17n-lib/m17n-lib-archive/index.html
+¥á¥¤¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È: http://www.m17n.org/m17n-lib-ja/mailinglist.htm
 
-¥á¥¤¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¹ØÆÉ (ÆüËܸì): http://www.m17n.org/m17n-lib/m17n-lib-ja-archive/index.html
 */
 /***en @section ack Acknowledgements */
 /***ja @section ack ¼Õ¼­ */
index e417496..c2b7713 100755 (executable)
@@ -14,14 +14,16 @@ if [ $USR_JA_DEV = "ja" ] ; then
   SOURCE=m17n-lib-ja
   sed -e '/documentclass/ s/a4paper/a4paper,twoside/' \
       -e '/m17n ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê ¥â¥¸¥å¡¼¥ëº÷°ú/,/pages/ d' \
-      -e '/m17n ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î²òÀâ/,/textprop_8c/ d' \
-      -e 's/m17n ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê ¥Ú¡¼¥¸¤Î²òÀâ/Appendix/' \
+      -e '/m17n ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥ë/,/textprop_8c/ d' \
+      -e '/m17n ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê Directory Documentation/,/dir_000001/ d' \
+      -e 's/m17n ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê ¥Ú¡¼¥¸/Appendix/' \
     < refman.tex > ${SOURCE}.tex
 elif [ $USR_JA_DEV = "dev" ] ; then
   SOURCE=m17n-lib-dev
   sed -e '/documentclass/ s/a4paper/a4paper,twoside/' \
       -e '/The m17n Library Module Index/,/pages/ d' \
       -e '/The m17n Library File Documentation/,/textprop_8c/ d' \
+      -e '/The m17n Library Directory Documentation/,/dir_000001/ d' \
       -e 's/The m17n Library Page Documentation/Appendix/' \
     < refman.tex > ${SOURCE}.tex
 else
@@ -29,6 +31,7 @@ else
   sed -e '/documentclass/ s/a4paper/a4paper,twoside/' \
       -e '/The m17n Library Module Index/,/pages/ d' \
       -e '/The m17n Library File Documentation/,/textprop_8c/ d' \
+      -e '/The m17n Library Directory Documentation/,/dir_000001/ d' \
       -e 's/The m17n Library Page Documentation/Appendix/' \
     < refman.tex > ${SOURCE}.tex
 fi